پارکینگ پارکینگ

پارکينگ (آبادان)

فرودگاه آیت الله جمی آبادان دارای پارگینگ روباز شبانه روزی با مساحت یک هکتار و ظرفیت 200 ماشین می باشد. ورودی پارکینگ مبلغ 1300تومان بوه و به ازای هر ساعت اضافی مبلغ 850 تومان است.