مدیران مدیران

پروانه سهرابي
مدير فرودگاه آبادان
بیشتر...
بابک داودي بن
معاون اجرايي
بیشتر...
عبدالرضا غبيشاوي
معاون عمليات هوانوردي
بیشتر...