ارتباط با ما ارتباط با ما

شماره تماس مسؤولین فرودگاه:

دفتر مدیریت                             53118000و 53366477 - 061

معاونت اجرایی                         53118005- 061

معاونت عملیات هوانوردی           53118004- 061


تلفن خانه                                  53110000-061
نمابر:                                           53366497-061
روابط عمومی                                53366491-061
اطلاعات پرواز:                                        199  و 53116230-061آدرس : آبادان-  فلکه فرودگاه - فرودگاه بین المللی آیت ا... جمی آبادان
کد پستی :     31864-63137