دستگاه های ATM دستگاه های ATM

دستگاه هاي خودپرداز(فرودگاه آبادان)

تعداد 4 دستگاه خودپرداز بانک های مختلف در محوطه داخلی ترمینال ورودی و خروجی فرودگاه آیت الله جمی قرار دارند.