مدیران مدیران

غلامرضا دهقاني زاده
مدير فرودگاه
بیشتر...
احسان الواري نژاد
معاون عمليات هوانوردي
بیشتر...
بابک داودي بن
معاون اجرايي
بیشتر...