مدیران مدیران

خواست خدايي مسعود
مدير فرودگاه آبادان
بیشتر...
بابک داودي بن
معاون اجرايي
بیشتر...
عليرضا اتقي منصوري
معاون عمليات هوانوردي
بیشتر...