ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

15:10

زاگرسIZG4129

مشهد

طبق برنامه

16:55

ایران ایرتورIRB914

تهران

طبق برنامه

17:10

آسمانIRC3736

مشهد

طبق برنامه

18:30

ایران ایرتورIRB976

مشهد

طبق برنامه

18:40

کاسپینCPN6942

مشهد

طبق برنامه

میزخدمت میزخدمت

گزارش تصویری گزارش تصویری