ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

زاگرس

4129

مشهد

طبق برنامه

MD82

ورودی داخلی

چهار شنبه

16:00

۳ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

6938

مشهد

اعلام ورود(17:00)

MD82

ورودی داخلی

چهار شنبه

16:10

۳ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3736

مشهد

طبق برنامه

B727

ورودی داخلی

چهار شنبه

17:00

۳ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3869

شیراز

طبق برنامه

AT72

ورودی داخلی

چهار شنبه

19:50

۳ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4029

تهران

طبق برنامه

MD82

ورودی داخلی

چهار شنبه

20:00

۳ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3749

بندر عباس

طبق برنامه

F100

ورودی داخلی

چهار شنبه

21:00

۳ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3759

اصفهان

طبق برنامه

AT72

ورودی داخلی

چهار شنبه

23:30

۳ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

7405

تهران

طبق برنامه

MD82

ورودی داخلی

پنج شنبه

09:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3833

شیراز

طبق برنامه

AT72

ورودی داخلی

پنج شنبه

11:50

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3761

اصفهان

طبق برنامه

AT72

ورودی داخلی

پنج شنبه

15:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

1216

تهران

طبق برنامه

F100

ورودی داخلی

پنج شنبه

17:25

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3869

شیراز

طبق برنامه

AT72

ورودی داخلی

پنج شنبه

19:50

۴ خرداد ۱۳۹۶

آتا

5293

مشهد

طبق برنامه

MD82

ورودی خارجی

پنج شنبه

21:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

265

تهران

طبق برنامه

A320

ورودی داخلی

پنج شنبه

21:05

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

860

تهران

طبق برنامه

B727

ورودی داخلی

پنج شنبه

21:35

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3759

اصفهان

طبق برنامه

AT72

ورودی داخلی

پنج شنبه

23:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

کاسپین

6939

مشهد

طبق برنامه

MD82

ورودی داخلی

چهار شنبه

16:45

۳ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3834

شیراز

به موقع

AT72

خروجی داخلی

چهار شنبه

17:30

۳ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4128

مشهد

پذیرش مسافر در میز (4)-

MD82

خروجی داخلی

چهار شنبه

17:30

۳ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3751

تهران

طبق برنامه

B727

خروجی داخلی

چهار شنبه

17:30

۳ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3760

اصفهان

طبق برنامه

AT72

خروجی داخلی

چهار شنبه

20:20

۳ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4028

تهران

طبق برنامه

MD83

خروجی داخلی

چهار شنبه

21:00

۳ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3748

بندر عباس

طبق برنامه

F100

خروجی داخلی

چهار شنبه

21:45

۳ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3870

شیراز

طبق برنامه

AT72

خروجی داخلی

چهار شنبه

23:59

۳ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

7404

تهران

طبق برنامه

MD82

خروجی داخلی

پنج شنبه

10:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3762

اصفهان

طبق برنامه

AT72

خروجی داخلی

پنج شنبه

12:20

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3834

شیراز

طبق برنامه

AT72

خروجی داخلی

پنج شنبه

16:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

1217

تهران

طبق برنامه

F100

خروجی داخلی

پنج شنبه

18:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3760

اصفهان

طبق برنامه

AT72

خروجی داخلی

پنج شنبه

20:20

۴ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

264

تهران

طبق برنامه

A320

خروجی داخلی

پنج شنبه

21:50

۴ خرداد ۱۳۹۶

آتا

5294

مشهد

طبق برنامه

MD82

خروجی داخلی

پنج شنبه

22:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

861

تهران

طبق برنامه

B727

خروجی داخلی

پنج شنبه

22:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

3870

شیراز

طبق برنامه

AT72

خروجی داخلی

پنج شنبه

23:59

۴ خرداد ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

ایر عربیا

203

شارجه

نشست(14:58)

A320

ورودی خارجی

چهار شنبه

15:10

۳ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

6512

کویت

طبق برنامه

AT72

ورودی خارجی

چهار شنبه

17:00

۳ خرداد ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

ایر عربیا

204

شارجه

پذیرش مسافر در میز - انجام امور بازرسی

A320

خروجی خارجی

چهار شنبه

15:55

۳ خرداد ۱۳۹۶