ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

قشم ایر

1228

مشهد

نشست(10:47)

F100

ورودی داخلی

جمعه

10:15

۶ مرداد ۱۳۹۶

ایر تور

914

تهران

نشست(12:04)

MD82

ورودی داخلی

جمعه

11:55

۶ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4129

مشهد

طبق برنامه

MD83

ورودی داخلی

جمعه

16:30

۶ مرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

1216

تهران

طبق برنامه

F100

ورودی داخلی

جمعه

17:40

۶ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

3869

شیراز

طبق برنامه

AT72

ورودی داخلی

جمعه

19:50

۶ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

860

تهران

طبق برنامه

B727

ورودی داخلی

جمعه

21:00

۶ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4029

تهران

طبق برنامه

MD82

ورودی داخلی

جمعه

21:00

۶ مرداد ۱۳۹۶

تابان

6201

مشهد

به موقع

MD83

ورودی خارجی

جمعه

21:00

۶ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

3759

اصفهان

طبق برنامه

AT72

ورودی داخلی

جمعه

23:30

۶ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4139

مشهد

طبق برنامه

MD88

ورودی داخلی

شنبه

02:30

۷ مرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

7405

تهران

به موقع

MD82

ورودی داخلی

شنبه

09:00

۷ مرداد ۱۳۹۶

آتا

5673

تهران

به موقع

A320

ورودی داخلی

شنبه

10:00

۷ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4129

مشهد

به موقع

MD83

ورودی داخلی

شنبه

16:00

۷ مرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

1216

تهران

به موقع

F100

ورودی داخلی

شنبه

17:50

۷ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

3869

شیراز

به موقع

AT72

ورودی داخلی

شنبه

19:50

۷ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4029

تهران

به موقع

MD82

ورودی داخلی

شنبه

20:00

۷ مرداد ۱۳۹۶

آتا

5693

مشهد

به موقع

MD83

ورودی داخلی

شنبه

21:00

۷ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

860

تهران

به موقع

B727

ورودی داخلی

شنبه

22:30

۷ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

3759

اصفهان

به موقع

AT72

ورودی داخلی

شنبه

23:30

۷ مرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

7405

تهران

به موقع

MD82

ورودی داخلی

یک شنبه

09:00

۸ مرداد ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

قشم ایر

1229

مشهد

پرواز کرد(11:55)

F100

خروجی داخلی

جمعه

11:15

۶ مرداد ۱۳۹۶

ایر تور

915

تهران

پذیرش مسافر در میز (3)-انجام امور بازرسی

MD82

خروجی داخلی

جمعه

13:30

۶ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4028

تهران

طبق برنامه

MD83

ورودی داخلی

جمعه

17:30

۶ مرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

1217

تهران

طبق برنامه

F100

خروجی داخلی

جمعه

18:20

۶ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

3760

اصفهان

طبق برنامه

AT72

خروجی داخلی

جمعه

20:20

۶ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

861

تهران

طبق برنامه

B727

خروجی داخلی

جمعه

21:40

۶ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4128

مشهد

طبق برنامه

MD82

خروجی داخلی

جمعه

22:00

۶ مرداد ۱۳۹۶

تابان

6202

مشهد

به موقع

A310

خروجی داخلی

جمعه

22:00

۶ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

3870

شیراز

طبق برنامه

AT72

خروجی داخلی

جمعه

23:59

۶ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4138

مشهد

طبق برنامه

MD88

خروجی داخلی

شنبه

03:30

۷ مرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

7404

تهران

به موقع

MD82

خروجی داخلی

شنبه

09:45

۷ مرداد ۱۳۹۶

آتا

5674

تهران

به موقع

A320

ورودی داخلی

شنبه

11:00

۷ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4028

تهران

به موقع

MD83

ورودی داخلی

شنبه

17:00

۷ مرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

1217

تهران

به موقع

F100

خروجی داخلی

شنبه

18:30

۷ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

3760

اصفهان

به موقع

AT72

خروجی داخلی

شنبه

20:20

۷ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4128

مشهد

به موقع

MD82

خروجی داخلی

شنبه

21:00

۷ مرداد ۱۳۹۶

آتا

5694

مشهد

به موقع

MD83

ورودی داخلی

شنبه

22:00

۷ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

861

تهران

به موقع

B727

خروجی داخلی

شنبه

23:00

۷ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

3870

شیراز

به موقع

AT72

خروجی داخلی

شنبه

23:59

۷ مرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

7404

تهران

به موقع

MD82

خروجی داخلی

یک شنبه

09:45

۸ مرداد ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

ایر عربیا

203

شارجه

به موقع

A320

ورودی خارجی

شنبه

15:10

۷ مرداد ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

ایر عربیا

204

شارجه

به موقع

A320

خروجی خارجی

شنبه

15:55

۷ مرداد ۱۳۹۶