# فرودگاه مبداء فرودگاه مقصد شرکت هواپيمايي هواپيما روز پرواز شماره پرواز ساعت پرواز از مبدا ساعت رسيدن به مقصد قيمت بليت ()
#
فرودگاه مبداء
فرودگاه مقصد
شرکت هواپيمايي
هواپيما
روز پرواز
شماره پرواز
ساعت پرواز از مبدا
ساعت رسيدن به مقصد
قيمت بليت ()
1
سبزوار مهرآباد ‌ماهان BAe146 جمعه ۴۵۳۶ ۱۹:۴۵ ۲۱:۰۰ ۰ ریال
2
مهرآباد سبزوار ‌ماهان BAe146 جمعه ۴۵۳۷ ۱۷:۴۵ ۱۹:۰۰ ۰ ریال
3
سبزوار مهرآباد ‌ايران اير ATR72 چهارشنبه ۳۳۸۱ ۱۲:۲۵ ۱۳:۱۵ ۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال
4
سبزوار مهرآباد ‌ايران اير ATR72 شنبه ۳۳۸۱ ۱۳:۴۵ ۱۴:۳۵ ۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال
5
مهرآباد سبزوار ‌ايران اير ATR72 چهارشنبه ۳۳۸۰ ۱۰:۰۰ ۱۱:۵۰ ۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال
6
مهرآباد سبزوار ‌ايران اير ATR72 شنبه ۳۳۸۰ ۱۱:۲۰ ۱۳:۱۰ ۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال
7
مهرآباد نوشهر ‌ايران اير ATR 72 شنبه ۳۳۴۱ ۱۳:۴۰ ۱۴:۳۰ ۰ ریال
8
شاهرود مهرآباد ‌ايران اير ATR جمعه ۳۳۰۹ ۱۴:۲۰ ۱۵:۲۰ ۰ ریال
9
مشهد شاهرود ‌ايران اير ART جمعه ۳۳۹۵ ۱۲:۲۵ ۱۳:۲۵ ۰ ریال
10
شاهرود مشهد ‌ايران اير ATR جمعه ۳۳۹۴ ۱۰:۳۰ ۱۱:۳۰ ۰ ریال
11
مهرآباد شاهرود ‌ايران اير ATR جمعه ۳۳۰۸ ۰۸:۳۵ ۰۹:۳۵ ۰ ریال
12
شاهرود مهرآباد ‌ايران اير ATR چهارشنبه ۳۳۰۹ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ ۰ ریال
13
مشهد شاهرود ‌ايران اير ATR چهارشنبه ۳۳۹۵ ۱۲:۰۵ ۱۳:۰۵ ۰ ریال
14
شاهرود مشهد ‌ايران اير ATR چهارشنبه ۳۳۹۴ ۱۰:۱۰ ۱۱:۱۰ ۰ ریال
15
شاهرود کيش ‌کيش اير f100 جمعه ۷۱۱۵ ۱۷:۳۰ ۱۹:۳۰ ۰ ریال
16
شاهرود کيش ‌کيش اير f100 سه شنبه ۷۱۱۵ ۱۶:۴۵ ۱۸:۴۵ ۰ ریال
17
کيش شاهرود ‌کيش اير f100 جمعه ۷۱۱۴ ۱۴:۳۰ ۱۶:۳۰ ۰ ریال
18
کيش شاهرود ‌کيش اير f100 سه شنبه ۷۱۱۴ ۱۴:۰۰ ۱۶:۰۰ ۰ ریال
19
مهرآباد ياسوج ‌ماهان BAE جمعه ۴۵۲۲ ۰۷:۵۰ ۰۹:۱۰ ۲,۰۳۰,۰۰۰ ریال
20
پارس آباد مغان مهرآباد ‌ايران اير ATR72 سه شنبه ۳۴۳۰ ۱۶:۱۵ ۱۷:۵۵ ۰ ریال
21
پارس آباد مغان مهرآباد ‌ايران اير ATR72 شنبه ۳۴۳۰ ۱۱:۵۵ ۱۳:۳۵ ۰ ریال
22
مهرآباد پارس آباد مغان ‌ايران اير ATR72 سه شنبه ۳۴۳۱ ۱۳:۵۵ ۱۵:۴۰ ۰ ریال
23
مهرآباد پارس آباد مغان ‌ايران اير ATR72 شنبه ۳۴۳۱ ۰۹:۳۵ ۱۱:۲۰ ۰ ریال
24
کيش زنجان ‌کيش اير F100 پنجشنبه ۷۱۴۲ ۰۷:۳۰ ۰۹:۳۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
25
کيش زنجان ‌کيش اير F100 دوشنبه ۷۱۴۲ ۰۷:۳۰ ۰۹:۳۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
26
زنجان کيش ‌کيش اير F100 پنجشنبه ۷۱۴۳ ۱۰:۳۰ ۱۲:۳۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
27
زنجان کيش ‌کيش اير F100 دوشنبه ۷۱۴۳ ۱۰:۳۰ ۱۲:۳۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
28
بندرلنگه مهرآباد ‌ايران اير F100 جمعه ۲۳۵ ۱۱:۴۰ ۱۴:۰۰ ۱,۶۷۰,۰۰۰ ریال
29
بندرلنگه شيراز ‌ايران اير F100 جمعه ۲۳۵ ۱۱:۴۰ ۱۲:۱۰ ۹۲۸,۰۰۰ ریال
30
بندرلنگه مهرآباد ‌ايران اير F100 چهارشنبه ۲۳۵ ۱۰:۱۰ ۱۲:۴۵ ۱,۶۷۰,۰۰۰ ریال
31
بندرلنگه شيراز ‌ايران اير F100 چهارشنبه ۲۳۵ ۱۰:۱۰ ۱۰:۵۰ ۹۲۸,۰۰۰ ریال
32
بندرلنگه مهرآباد ‌ايران اير F100 دوشنبه ۲۳۵ ۰۹:۵۰ ۱۲:۴۰ ۱,۶۷۰,۰۰۰ ریال
33
بندرلنگه شيراز ‌ايران اير F100 دوشنبه ۲۳۵ ۰۹:۵۰ ۱۰:۳۰ ۹۲۸,۰۰۰ ریال
34
همدان مشهد ‌آتا اير فوکر100 شنبه ۵۶۵۲ ۱۱:۳۰ ۱۳:۰۰ ۰ ریال
35
اردبيل مشهد ‌ايران اير MD80 سه شنبه ۲۶۶ ۱۱:۰۰ ۱۳:۰۰ ۰ ریال
36
مشهد اردبيل ‌ايران اير MD80 سه شنبه ۲۶۷ ۱۳:۵۰ ۱۵:۵۵ ۰ ریال
37
مهرآباد اردبيل ‌آسمان B72S يکشنبه ۳۷۱۰ ۰۹:۴۰ ۱۰:۴۰ ۰ ریال
38
مهرآباد اردبيل ‌ايران اير MD80 يکشنبه ۴۹۵ ۰۸:۵۵ ۱۰:۰۰ ۰ ریال
39
اردبيل مشهد ‌ايران اير A320 شنبه ۲۶۶ ۱۹:۰۰ ۲۱:۰۰ ۰ ریال
40
مشهد اردبيل ‌ايران اير A320 شنبه ۲۶۷ ۱۶:۱۵ ۱۸:۱۵ ۰ ریال
41
اردبيل مهرآباد ‌آسمان B737 جمعه ۳۹۷۱ ۱۵:۰۰ ۱۶:۰۰ ۰ ریال
42
اردبيل مهرآباد ‌ايران اير A321 جمعه ۴۹۴ ۱۲:۵۵ ۱۴:۰۵ ۰ ریال
43
مهرآباد اردبيل ‌آسمان B737 جمعه ۳۹۷۰ ۱۳:۰۰ ۱۴:۰۰ ۰ ریال
44
مهرآباد اردبيل ‌ايران اير A321 جمعه ۴۹۵ ۱۱:۰۵ ۱۲:۱۰ ۰ ریال
45
اردبيل مهرآباد ‌آسمان B72S پنجشنبه ۳۷۱۱ ۱۱:۴۰ ۱۲:۴۰ ۰ ریال
46
اردبيل مهرآباد ‌ايران اير A320 پنجشنبه ۴۹۴ ۱۲:۵۵ ۱۴:۰۰ ۰ ریال
47
مهرآباد اردبيل ‌آسمان B737 پنجشنبه ۳۷۱۰ ۰۹:۴۰ ۱۰:۴۰ ۰ ریال
48
مهرآباد اردبيل ‌ايران اير A320 پنجشنبه ۴۹۵ ۱۱:۰۵ ۱۲:۱۰ ۰ ریال
49
اردبيل مهرآباد ‌آسمان B737 چهارشنبه ۳۷۱۱ ۱۲:۱۵ ۱۳:۱۵ ۰ ریال
50
اردبيل مشهد ‌ساها B737 چهارشنبه ۱۶۹ ۱۲:۰۵ ۱۳:۴۵ ۰ ریال
51
اردبيل مهرآباد ‌ايران اير A320 چهارشنبه ۴۹۶ ۱۵:۴۵ ۱۷:۰۵ ۰ ریال
52
مهرآباد اردبيل ‌آسمان B737 چهارشنبه ۳۷۱۰ ۱۰:۱۵ ۱۱:۱۵ ۰ ریال
53
مشهد اردبيل ‌ساها B737 چهارشنبه ۱۶۸ ۰۹:۳۰ ۱۱:۲۰ ۰ ریال
54
مهرآباد اردبيل ‌ايران اير A320 چهارشنبه ۴۹۷ ۱۳:۴۵ ۱۵:۰۰ ۰ ریال
55
اردبيل مهرآباد ‌آسمان B737 سه شنبه ۳۷۱۱ ۱۷:۰۰ ۱۸:۰۰ ۰ ریال
56
مهرآباد اردبيل ‌آسمان B737 سه شنبه ۳۷۱۰ ۱۴:۵۵ ۱۶:۰۰ ۰ ریال
57
مهرآباد اردبيل ‌ايران اير MD80 سه شنبه ۴۹۵ ۰۹:۰۵ ۱۰:۱۰ ۰ ریال
58
مهرآباد اردبيل ‌آسمان B737 دوشنبه ۳۷۱۰ ۱۳:۵۰ ۱۴:۵۵ ۰ ریال
59
اردبيل مهرآباد ‌آسمان B737 دوشنبه ۳۷۱۱ ۱۶:۰۰ ۱۷:۰۵ ۰ ریال
60
اردبيل مهرآباد ‌ايران اير A320 دوشنبه ۴۹۴ ۱۳:۲۵ ۱۴:۳۵ ۰ ریال
61
اردبيل مشهد ‌ساها B737 يکشنبه ۱۶۹ ۱۳:۰۰ ۱۴:۵۰ ۰ ریال
62
مشهد اردبيل ‌ساها B737 يکشنبه ۱۶۸ ۱۰:۱۰ ۱۲:۰۰ ۰ ریال
63
عسلويه اردبيل ‌زاگرس A321 يکشنبه ۴۱۴۵ ۰۹:۰۰ ۱۱:۰۰ ۰ ریال
64
اردبيل مهرآباد ‌آسمان B72S يکشنبه ۳۷۱۱ ۱۱:۴۰ ۱۲:۵۰ ۰ ریال
65
اردبيل مهرآباد ‌آسمان B72S شنبه ۳۷۱۱ ۱۶:۳۰ ۱۷:۴۰ ۰ ریال
66
مهرآباد شاهرود ‌ماهان BAEE شنبه ۴۵۲۲ ۲۰:۴۵ ۲۱:۵۵ ۱,۷۷۶,۰۰۰ ریال
67
زابل مهرآباد ‌ماهان B463 پنجشنبه ۱۰۸۴ ۰۸:۳۰ ۰۹:۴۰ ۳,۱۲۴,۰۰۰ ریال
68
مهرآباد زابل ‌ماهان B463 پنجشنبه ۱۰۸۵ ۰۵:۴۵ ۰۷:۴۵ ۳,۱۲۴,۰۰۰ ریال
69
زابل مشهد ‌قشم اير Foker100 سه شنبه ۱۲۶۷ ۱۲:۳۵ ۱۳:۵۰ ۱,۸۶۱,۰۰۰ ریال
70
مشهد زابل ‌قشم اير Foker100 سه شنبه ۱۲۶۶ ۱۰:۴۵ ۱۲:۰۰ ۱,۸۶۱,۰۰۰ ریال
71
زابل مهرآباد ‌ماهان B463 دوشنبه ۱۰۸۴ ۰۸:۳۰ ۰۹:۴۰ ۳,۱۲۴,۰۰۰ ریال
72
زابل مشهد ‌قشم اير RJ1H شنبه ۱۲۶۷ ۱۰:۴۵ ۱۲:۰۰ ۱,۸۶۱,۰۰۰ ریال
73
مشهد زابل ‌قشم اير RJ1H شنبه ۱۲۶۶ ۰۸:۵۵ ۱۰:۱۰ ۱,۸۶۱,۰۰۰ ریال
74
ايرانشهر زابل ‌ماهان B463 شنبه ۱۰۸۴ ۱۰:۴۰ ۱۱:۵۰ ۱,۹۰۸,۰۰۰ ریال
75
زابل مهرآباد ‌ماهان B463 شنبه ۱۰۸۴ ۱۲:۳۵ ۱۴:۳۵ ۳,۱۲۴,۰۰۰ ریال