# فرودگاه مبداء فرودگاه مقصد شرکت هواپيمايي هواپيما روز پرواز شماره پرواز ساعت پرواز از مبدا ساعت رسيدن به مقصد قيمت بليت ()
#
فرودگاه مبداء
فرودگاه مقصد
شرکت هواپيمايي
هواپيما
روز پرواز
شماره پرواز
ساعت پرواز از مبدا
ساعت رسيدن به مقصد
قيمت بليت ()
1
سبزوار مهرآباد ‌ماهان BAe146 جمعه ۴۵۳۶ ۱۹:۴۵ ۲۱:۰۰ ۰ ریال
2
مهرآباد سبزوار ‌ماهان BAe146 جمعه ۴۵۳۷ ۱۷:۴۵ ۱۹:۰۰ ۰ ریال
3
سبزوار مهرآباد ‌ايران اير ATR72 چهارشنبه ۳۳۸۱ ۱۲:۲۵ ۱۳:۱۵ ۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال
4
سبزوار مهرآباد ‌ايران اير ATR72 شنبه ۳۳۸۱ ۱۳:۴۵ ۱۴:۳۵ ۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال
5
مهرآباد سبزوار ‌ايران اير ATR72 چهارشنبه ۳۳۸۰ ۱۰:۰۰ ۱۱:۵۰ ۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال
6
مهرآباد سبزوار ‌ايران اير ATR72 شنبه ۳۳۸۰ ۱۱:۲۰ ۱۳:۱۰ ۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال
7
مهرآباد نوشهر ‌ايران اير ATR 72 شنبه ۳۳۴۱ ۱۳:۴۰ ۱۴:۳۰ ۰ ریال
8
شاهرود مهرآباد ‌ايران اير ATR جمعه ۳۳۰۹ ۱۴:۲۰ ۱۵:۲۰ ۰ ریال
9
مشهد شاهرود ‌ايران اير ART جمعه ۳۳۹۵ ۱۲:۲۵ ۱۳:۲۵ ۰ ریال
10
شاهرود مشهد ‌ايران اير ATR جمعه ۳۳۹۴ ۱۰:۳۰ ۱۱:۳۰ ۰ ریال
11
مهرآباد شاهرود ‌ايران اير ATR جمعه ۳۳۰۸ ۰۸:۳۵ ۰۹:۳۵ ۰ ریال
12
شاهرود مهرآباد ‌ايران اير ATR چهارشنبه ۳۳۰۹ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ ۰ ریال
13
مشهد شاهرود ‌ايران اير ATR چهارشنبه ۳۳۹۵ ۱۲:۰۵ ۱۳:۰۵ ۰ ریال
14
شاهرود مشهد ‌ايران اير ATR چهارشنبه ۳۳۹۴ ۱۰:۱۰ ۱۱:۱۰ ۰ ریال
15
شاهرود کيش ‌کيش اير f100 جمعه ۷۱۱۵ ۱۷:۳۰ ۱۹:۳۰ ۰ ریال
16
شاهرود کيش ‌کيش اير f100 سه شنبه ۷۱۱۵ ۱۶:۴۵ ۱۸:۴۵ ۰ ریال
17
کيش شاهرود ‌کيش اير f100 جمعه ۷۱۱۴ ۱۴:۳۰ ۱۶:۳۰ ۰ ریال
18
کيش شاهرود ‌کيش اير f100 سه شنبه ۷۱۱۴ ۱۴:۰۰ ۱۶:۰۰ ۰ ریال
19
مهرآباد ياسوج ‌ماهان BAE جمعه ۴۵۲۲ ۰۷:۵۰ ۰۹:۱۰ ۲,۰۳۰,۰۰۰ ریال
20
پارس آباد مغان مهرآباد ‌ايران اير ATR72 سه شنبه ۳۴۳۰ ۱۶:۱۵ ۱۷:۵۵ ۰ ریال
21
پارس آباد مغان مهرآباد ‌ايران اير ATR72 شنبه ۳۴۳۰ ۱۱:۵۵ ۱۳:۳۵ ۰ ریال
22
مهرآباد پارس آباد مغان ‌ايران اير ATR72 سه شنبه ۳۴۳۱ ۱۳:۵۵ ۱۵:۴۰ ۰ ریال
23
مهرآباد پارس آباد مغان ‌ايران اير ATR72 شنبه ۳۴۳۱ ۰۹:۳۵ ۱۱:۲۰ ۰ ریال
24
کيش زنجان ‌کيش اير F100 پنجشنبه ۷۱۴۲ ۰۷:۳۰ ۰۹:۳۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
25
کيش زنجان ‌کيش اير F100 دوشنبه ۷۱۴۲ ۰۷:۳۰ ۰۹:۳۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
26
زنجان کيش ‌کيش اير F100 پنجشنبه ۷۱۴۳ ۱۰:۳۰ ۱۲:۳۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
27
زنجان کيش ‌کيش اير F100 دوشنبه ۷۱۴۳ ۱۰:۳۰ ۱۲:۳۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
28
بندرلنگه مهرآباد ‌ايران اير F100 جمعه ۲۳۵ ۱۱:۴۰ ۱۴:۰۰ ۱,۶۷۰,۰۰۰ ریال
29
بندرلنگه شيراز ‌ايران اير F100 جمعه ۲۳۵ ۱۱:۴۰ ۱۲:۱۰ ۹۲۸,۰۰۰ ریال
30
بندرلنگه مهرآباد ‌ايران اير F100 چهارشنبه ۲۳۵ ۱۰:۱۰ ۱۲:۴۵ ۱,۶۷۰,۰۰۰ ریال
31
بندرلنگه شيراز ‌ايران اير F100 چهارشنبه ۲۳۵ ۱۰:۱۰ ۱۰:۵۰ ۹۲۸,۰۰۰ ریال
32
بندرلنگه مهرآباد ‌ايران اير F100 دوشنبه ۲۳۵ ۰۹:۵۰ ۱۲:۴۰ ۱,۶۷۰,۰۰۰ ریال
33
بندرلنگه شيراز ‌ايران اير F100 دوشنبه ۲۳۵ ۰۹:۵۰ ۱۰:۳۰ ۹۲۸,۰۰۰ ریال
34
همدان مشهد ‌آتا اير فوکر100 شنبه ۵۶۵۲ ۱۱:۳۰ ۱۳:۰۰ ۰ ریال
35
اردبيل مشهد ‌ايران اير MD80 سه شنبه ۲۶۶ ۱۱:۰۰ ۱۳:۰۰ ۰ ریال
36
مشهد اردبيل ‌ايران اير MD80 سه شنبه ۲۶۷ ۱۳:۵۰ ۱۵:۵۵ ۰ ریال
37
مهرآباد اردبيل ‌آسمان B72S يکشنبه ۳۷۱۰ ۰۹:۴۰ ۱۰:۴۰ ۰ ریال
38
مهرآباد اردبيل ‌ايران اير MD80 يکشنبه ۴۹۵ ۰۸:۵۵ ۱۰:۰۰ ۰ ریال
39
اردبيل مشهد ‌ايران اير A320 شنبه ۲۶۶ ۱۹:۰۰ ۲۱:۰۰ ۰ ریال
40
مشهد اردبيل ‌ايران اير A320 شنبه ۲۶۷ ۱۶:۱۵ ۱۸:۱۵ ۰ ریال
41
اردبيل مهرآباد ‌آسمان B737 جمعه ۳۹۷۱ ۱۵:۰۰ ۱۶:۰۰ ۰ ریال
42
اردبيل مهرآباد ‌ايران اير A321 جمعه ۴۹۴ ۱۲:۵۵ ۱۴:۰۵ ۰ ریال
43
مهرآباد اردبيل ‌آسمان B737 جمعه ۳۹۷۰ ۱۳:۰۰ ۱۴:۰۰ ۰ ریال
44
مهرآباد اردبيل ‌ايران اير A321 جمعه ۴۹۵ ۱۱:۰۵ ۱۲:۱۰ ۰ ریال
45
اردبيل مهرآباد ‌آسمان B72S پنجشنبه ۳۷۱۱ ۱۱:۴۰ ۱۲:۴۰ ۰ ریال
46
اردبيل مهرآباد ‌ايران اير A320 پنجشنبه ۴۹۴ ۱۲:۵۵ ۱۴:۰۰ ۰ ریال
47
مهرآباد اردبيل ‌آسمان B737 پنجشنبه ۳۷۱۰ ۰۹:۴۰ ۱۰:۴۰ ۰ ریال
48
مهرآباد اردبيل ‌ايران اير A320 پنجشنبه ۴۹۵ ۱۱:۰۵ ۱۲:۱۰ ۰ ریال
49
اردبيل مهرآباد ‌آسمان B737 چهارشنبه ۳۷۱۱ ۱۲:۱۵ ۱۳:۱۵ ۰ ریال
50
اردبيل مشهد ‌ساها B737 چهارشنبه ۱۶۹ ۱۲:۰۵ ۱۳:۴۵ ۰ ریال