# فرودگاه مبداء فرودگاه مقصد شرکت هواپيمايي هواپيما روز پرواز شماره پرواز ساعت پرواز از مبدا ساعت رسيدن به مقصد قيمت بليت ()
#
فرودگاه مبداء
فرودگاه مقصد
شرکت هواپيمايي
هواپيما
روز پرواز
شماره پرواز
ساعت پرواز از مبدا
ساعت رسيدن به مقصد
قيمت بليت ()
161
اصفهان مهرآباد ‌تابان MD82 دوشنبه ۶۲۹۵ ۰۷:۰۰ ۰۸:۰۰ ۱,۲۲۷,۰۰۰ ریال
162
مشهد اصفهان ‌تابان MD88 دوشنبه ۶۲۰۳ ۲۱:۱۵ ۲۲:۳۵ ۱,۸۶۳,۰۰۰ ریال
163
مشهد اصفهان ‌قشم اير AR85 دوشنبه ۱۲۸۹ ۰۹:۳۰ ۱۰:۵۰ ۱,۸۶۳,۰۰۰ ریال
164
مهرآباد اصفهان ‌قشم اير F100 دوشنبه ۱۲۸۰ ۰۵:۳۰ ۰۶:۳۰ ۱,۲۲۷,۰۰۰ ریال
165
اصفهان مشهد ‌قشم اير AR85 يکشنبه ۱۲۸۸ ۰۷:۱۵ ۰۸:۳۵ ۱,۸۶۳,۰۰۰ ریال
166
اصفهان مشهد ‌تابان MD88 ۶۲۰۴ ۲۳:۳۰ ۰۰:۵۰ ۱,۸۶۳,۰۰۰ ریال
167
مشهد اصفهان ‌تابان MD88 يکشنبه ۶۲۰۳ ۲۱:۳۵ ۲۲:۳۵ ۱,۸۶۳,۰۰۰ ریال
168
مهرآباد اصفهان ‌قشم اير AR85 يکشنبه ۱۲۸۰ ۰۵:۱۰ ۰۶:۱۰ ۱,۲۲۷,۰۰۰ ریال
169
اصفهان تبريز ‌ماهان BAE شنبه ۴۵۶۱ ۰۹:۱۰ ۰۰:۰۰
170
اصفهان مشهد ‌قشم اير AR85 شنبه ۱۲۸۸ ۰۷:۱۵ ۰۸:۳۵ ۱,۸۶۳,۰۰۰ ریال
171
اصفهان مشهد ‌اترک اير A320 شنبه ۱۹۲۷ ۱۴:۱۰ ۱۵:۳۰ ۱,۸۶۳,۰۰۰ ریال
172
تبريز اصفهان ‌ماهان BAE شنبه ۴۵۶۱ ۰۰:۰۰ ۱۳:۲۰
173
مشهد اصفهان ‌اترک اير A320 شنبه ۱۹۲۸ ۱۱:۵۰ ۱۳:۱۰ ۱,۸۶۳,۰۰۰ ریال
174
مشهد اصفهان ‌قشم اير F100 شنبه ۱۲۸۹ ۰۹:۳۰ ۱۰:۵۰ ۱,۸۶۳,۰۰۰ ریال
175
اصفهان کيش ‌ايران اير MD80 جمعه ۴۲۰ ۱۴:۴۵ ۱۶:۰۵ ۱,۲۸۰,۰۰۰ ریال
176
اصفهان مشهد ‌تابان MD82 جمعه ۶۲۰۴ ۱۷:۰۰ ۱۸:۲۰ ۱,۸۶۳,۰۰۰ ریال
177
کيش اصفهان ‌ايران اير MD80 جمعه ۴۲۱ ۱۲:۴۵ ۱۴:۰۰ ۱,۲۸۰,۰۰۰ ریال
178
مشهد اصفهان ‌تابان MD82 جمعه ۶۲۰۳ ۱۴:۳۰ ۱۵:۵۰ ۱,۸۶۳,۰۰۰ ریال
179
اصفهان مشهد ‌تابان MD88 پنجشنبه ۶۲۰۴ ۱۸:۳۰ ۲۰:۰۰ ۱,۸۶۳,۰۰۰ ریال
180
اصفهان مهرآباد ‌ايران اير MD80 پنجشنبه ۲۳۹ ۲۲:۵۵ ۲۳:۵۵ ۱,۲۲۷,۰۰۰ ریال