# فرودگاه مبداء فرودگاه مقصد شرکت هواپيمايي هواپيما روز پرواز شماره پرواز ساعت پرواز از مبدا ساعت رسيدن به مقصد قيمت بليت ()
#
فرودگاه مبداء
فرودگاه مقصد
شرکت هواپيمايي
هواپيما
روز پرواز
شماره پرواز
ساعت پرواز از مبدا
ساعت رسيدن به مقصد
قيمت بليت ()
101
مهرآباد ايلام ‌ماهان BAE شنبه ۴۵۷۲ ۱۴:۳۵ ۱۵:۵۰ ۱,۸۱۳,۰۰۰ ریال
102
ايلام مهرآباد ‌ماهان BAE شنبه ۴۵۷۳ ۱۶:۳۵ ۱۷:۵۰ ۱,۸۱۳,۰۰۰ ریال
103
ايلام مهرآباد ‌آسمان F100 شنبه ۸۴۱ ۰۸:۱۰ ۰۹:۲۰ ۱,۵۴۳,۰۰۰ ریال
104
مهرآباد ايلام ‌آسمان F100 شنبه ۸۴۰ ۰۶:۲۵ ۰۷:۳۵ ۱,۵۴۳,۰۰۰ ریال
105
مهرآباد بيرجند ‌ايران اير Md82 شنبه ۲۱۲ ۰۳:۰۶ ۲۰:۰۷ ۲,۰۵۰,۰۰۰ ریال
106
سبزوار مهرآباد ‌ماهان BAE146 دوشنبه ۴۵۳۶ ۱۹:۵۵ ۲۱:۱۰ ۰ ریال
107
مهرآباد سبزوار ‌ماهان BAE146 دوشنبه ۴۵۳۷ ۱۷:۵۵ ۱۹:۱۰ ۰ ریال
108
مهرآباد سبزوار ‌ماهان BAE146 سه شنبه ۴۵۳۷ ۱۷:۴۵ ۱۹:۰۰ ۰ ریال
109
زابل مهرآباد ‌ماهان BAE دوشنبه ۱۰۸۴ ۰۸:۳۰ ۱۰:۴۵ ۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال
110
همدان مشهد ‌آتا اير BOEING735 شنبه ۵۲۵۲ ۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
111
گرگان مهرآباد ‌آسمان ATR72 جمعه ۶۳۵ ۲۲:۱۵ ۲۳:۳۰ ۰ ریال
112
گرگان مهرآباد ‌آسمان F100 جمعه ۶۳۳ ۱۶:۴۰ ۱۷:۴۰ ۰ ریال
113
گرگان مهرآباد ‌آسمان ATR72 پنجشنبه ۶۳۵ ۲۲:۱۵ ۲۳:۳۰ ۰ ریال
114
گرگان مهرآباد ‌آسمان ATR72 پنجشنبه ۶۳۳ ۲۱:۰۵ ۲۳:۳۰ ۰ ریال
115
گرگان مهرآباد ‌آسمان ATR72 پنجشنبه ۶۳۶ ۱۴:۱۵ ۱۵:۳۰ ۰ ریال
116
گرگان مهرآباد ‌ايران اير ATR72 جمعه ۲۴۷ ۱۲:۴۵ ۱۴:۱۰ ۰ ریال
117
گرگان مهرآباد ‌آسمان ATR72 جمعه ۶۳۱ ۱۱:۱۰ ۱۲:۲۵ ۰ ریال
118
گرگان زاهدان ‌فارس اير قشم ATR72 چهارشنبه ۴۷۶ ۱۳:۲۵ ۱۵:۲۵ ۰ ریال
119
گرگان مهرآباد ‌آسمان ATR72 چهارشنبه ۶۳۵ ۲۲:۱۵ ۲۳:۳۰ ۰ ریال
120
گرگان مهرآباد ‌آسمان ATR72 چهارشنبه ۶۳۳ ۲۰:۳۰ ۲۱:۳۰ ۰ ریال