# فرودگاه مبداء فرودگاه مقصد شرکت هواپيمايي هواپيما روز پرواز شماره پرواز ساعت پرواز از مبدا ساعت رسيدن به مقصد قيمت بليت ()
#
فرودگاه مبداء
فرودگاه مقصد
شرکت هواپيمايي
هواپيما
روز پرواز
شماره پرواز
ساعت پرواز از مبدا
ساعت رسيدن به مقصد
قيمت بليت ()
81
شاهرود مهرآباد ‌ماهان BAE يکشنبه ۴۵۲۲ ۰۵:۰۰ ۰۶:۱۰ ۱,۶۶۰,۰۰۰ ریال
82
مهرآباد شاهرود ‌ماهان BAE يکشنبه ۴۵۲۳ ۲۰:۴۵ ۲۱:۵۵ ۱,۶۶۰,۰۰۰ ریال
83
مهرآباد شاهرود ‌ماهان BAE شنبه ۴۵۲۳ ۲۰:۴۵ ۲۱:۵۵ ۱,۶۶۰,۰۰۰ ریال
84
عسلويه اراک ‌آسمان بوئينگ يکشنبه ۳۹۵۸ ۰۹:۴۰ ۱۱:۱۵ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
85
مشهد اراک ‌آسمان F100 سه شنبه ۳۹۶۰ ۰۸:۳۰ ۱۰:۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال
86
مشهد اراک ‌آسمان F100 شنبه ۳۹۶۰ ۰۸:۳۰ ۱۰:۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال
87
ايلام مهرآباد ‌آسمان F100 دوشنبه ۳۸۴۳ ۱۵:۳۰ ۱۶:۴۰ ۱,۵۴۳,۰۰۰ ریال
88
مهرآباد ايلام ‌آسمان F100 دوشنبه ۳۸۴۴ ۱۳:۵۰ ۱۵:۰۰ ۱,۵۴۳,۰۰۰ ریال
89
ايلام مهرآباد ‌ماهان BAE دوشنبه ۴۵۷۳ ۱۶:۴۰ ۱۷:۵۵ ۱,۸۱۳,۰۰۰ ریال
90
مهرآباد ايلام ‌ماهان BAE دوشنبه ۴۵۷۲ ۱۴:۴۵ ۱۶:۰۰ ۱,۸۱۳,۰۰۰ ریال
91
ايلام مهرآباد ‌آسمان F100 دوشنبه ۸۴۱ ۰۸:۱۰ ۰۹:۲۰ ۱,۵۴۳,۰۰۰ ریال
92
مهرآباد ايلام ‌آسمان F100 دوشنبه ۸۴۰ ۰۶:۲۵ ۰۷:۳۵ ۱,۵۴۳,۰۰۰ ریال
93
ايلام مهرآباد ‌آسمان F100 يکشنبه ۸۴۱ ۱۳:۳۰ ۱۴:۴۰ ۱,۵۴۳,۰۰۰ ریال
94
مشهد ايلام ‌آسمان F100 يکشنبه ۳۹۰۲ ۱۰:۵۰ ۱۳:۰۰ ۳,۱۸۶,۰۰۰ ریال
95
ايلام مهرآباد ‌آسمان F100 يکشنبه ۸۴۳ ۱۲:۰۰ ۱۳:۱۰ ۱,۵۴۳,۰۰۰ ریال
96
مهرآباد ايلام ‌آسمان F100 يکشنبه ۸۴۲ ۱۰:۰۵ ۱۱:۱۵ ۱,۵۴۳,۰۰۰ ریال
97
ايلام مشهد ‌آسمان F100 يکشنبه ۳۹۰۱ ۰۸:۱۰ ۱۰:۲۰ ۳,۱۸۶,۰۰۰ ریال
98
مهرآباد ايلام ‌آسمان F100 يکشنبه ۸۴۰ ۰۶:۲۵ ۰۷:۳۵ ۱,۵۴۳,۰۰۰ ریال
99
ايلام مهرآباد ‌آسمان F100 شنبه ۳۸۴۳ ۱۵:۵۵ ۱۷:۰۵ ۱,۵۴۳,۰۰۰ ریال
100
مهرآباد ايلام ‌آسمان F100 شنبه ۳۸۴۴ ۱۴:۱۵ ۱۵:۲۵ ۱,۵۴۳,۰۰۰ ریال