# فرودگاه مبداء فرودگاه مقصد شرکت هواپيمايي هواپيما روز پرواز شماره پرواز ساعت پرواز از مبدا ساعت رسيدن به مقصد قيمت بليت ()
#
فرودگاه مبداء
فرودگاه مقصد
شرکت هواپيمايي
هواپيما
روز پرواز
شماره پرواز
ساعت پرواز از مبدا
ساعت رسيدن به مقصد
قيمت بليت ()
61
اردبيل مشهد ‌ساها B737 يکشنبه ۱۶۹ ۱۳:۰۰ ۱۴:۵۰ ۰ ریال
62
مشهد اردبيل ‌ساها B737 يکشنبه ۱۶۸ ۱۰:۱۰ ۱۲:۰۰ ۰ ریال
63
عسلويه اردبيل ‌زاگرس A321 يکشنبه ۴۱۴۵ ۰۹:۰۰ ۱۱:۰۰ ۰ ریال
64
اردبيل مهرآباد ‌آسمان B72S يکشنبه ۳۷۱۱ ۱۱:۴۰ ۱۲:۵۰ ۰ ریال
65
اردبيل مهرآباد ‌آسمان B72S شنبه ۳۷۱۱ ۱۶:۳۰ ۱۷:۴۰ ۰ ریال
66
مهرآباد شاهرود ‌ماهان BAEE شنبه ۴۵۲۲ ۲۰:۴۵ ۲۱:۵۵ ۱,۷۷۶,۰۰۰ ریال
67
زابل مهرآباد ‌ماهان B463 پنجشنبه ۱۰۸۴ ۰۸:۳۰ ۰۹:۴۰ ۳,۱۲۴,۰۰۰ ریال
68
مهرآباد زابل ‌ماهان B463 پنجشنبه ۱۰۸۵ ۰۵:۴۵ ۰۷:۴۵ ۳,۱۲۴,۰۰۰ ریال
69
زابل مشهد ‌قشم اير Foker100 سه شنبه ۱۲۶۷ ۱۲:۳۵ ۱۳:۵۰ ۱,۸۶۱,۰۰۰ ریال
70
مشهد زابل ‌قشم اير Foker100 سه شنبه ۱۲۶۶ ۱۰:۴۵ ۱۲:۰۰ ۱,۸۶۱,۰۰۰ ریال
71
زابل مهرآباد ‌ماهان B463 دوشنبه ۱۰۸۴ ۰۸:۳۰ ۰۹:۴۰ ۳,۱۲۴,۰۰۰ ریال
72
زابل مشهد ‌قشم اير RJ1H شنبه ۱۲۶۷ ۱۰:۴۵ ۱۲:۰۰ ۱,۸۶۱,۰۰۰ ریال
73
مشهد زابل ‌قشم اير RJ1H شنبه ۱۲۶۶ ۰۸:۵۵ ۱۰:۱۰ ۱,۸۶۱,۰۰۰ ریال
74
ايرانشهر زابل ‌ماهان B463 شنبه ۱۰۸۴ ۱۰:۴۰ ۱۱:۵۰ ۱,۹۰۸,۰۰۰ ریال
75
زابل مهرآباد ‌ماهان B463 شنبه ۱۰۸۴ ۱۲:۳۵ ۱۴:۳۵ ۳,۱۲۴,۰۰۰ ریال
76
زابل ايرانشهر ‌ماهان B463 شنبه ۱۰۸۵ ۰۸:۳۰ ۰۹:۴۰ ۱,۹۰۸,۰۰۰ ریال
77
مهرآباد زابل ‌ماهان B463 شنبه ۱۰۸۵ ۰۵:۴۵ ۰۷:۴۵ ۳,۱۲۴,۰۰۰ ریال
78
مهرآباد زابل ‌ماهان B463 دوشنبه ۱۰۸۵ ۰۵:۴۵ ۰۷:۴۵ ۳,۱۲۴,۰۰۰ ریال
79
اروميه قزوين ‌ماهان ab30 شنبه ۹۸۴ ۱۰:۰۹ ۱۱:۱۰ ۳۰۰,۰۰۰ ریال
80
شاهرود مهرآباد ‌ماهان BAE دوشنبه ۴۵۲۲ ۰۵:۰۰ ۰۶:۱۰ ۱,۶۶۰,۰۰۰ ریال