# فرودگاه مبداء فرودگاه مقصد شرکت هواپيمايي هواپيما روز پرواز شماره پرواز ساعت پرواز از مبدا ساعت رسيدن به مقصد قيمت بليت ()
#
فرودگاه مبداء
فرودگاه مقصد
شرکت هواپيمايي
هواپيما
روز پرواز
شماره پرواز
ساعت پرواز از مبدا
ساعت رسيدن به مقصد
قيمت بليت ()
41
اردبيل مهرآباد ‌آسمان B737 جمعه ۳۹۷۱ ۱۵:۰۰ ۱۶:۰۰ ۰ ریال
42
اردبيل مهرآباد ‌ايران اير A321 جمعه ۴۹۴ ۱۲:۵۵ ۱۴:۰۵ ۰ ریال
43
مهرآباد اردبيل ‌آسمان B737 جمعه ۳۹۷۰ ۱۳:۰۰ ۱۴:۰۰ ۰ ریال
44
مهرآباد اردبيل ‌ايران اير A321 جمعه ۴۹۵ ۱۱:۰۵ ۱۲:۱۰ ۰ ریال
45
اردبيل مهرآباد ‌آسمان B72S پنجشنبه ۳۷۱۱ ۱۱:۴۰ ۱۲:۴۰ ۰ ریال
46
اردبيل مهرآباد ‌ايران اير A320 پنجشنبه ۴۹۴ ۱۲:۵۵ ۱۴:۰۰ ۰ ریال
47
مهرآباد اردبيل ‌آسمان B737 پنجشنبه ۳۷۱۰ ۰۹:۴۰ ۱۰:۴۰ ۰ ریال
48
مهرآباد اردبيل ‌ايران اير A320 پنجشنبه ۴۹۵ ۱۱:۰۵ ۱۲:۱۰ ۰ ریال
49
اردبيل مهرآباد ‌آسمان B737 چهارشنبه ۳۷۱۱ ۱۲:۱۵ ۱۳:۱۵ ۰ ریال
50
اردبيل مشهد ‌ساها B737 چهارشنبه ۱۶۹ ۱۲:۰۵ ۱۳:۴۵ ۰ ریال
51
اردبيل مهرآباد ‌ايران اير A320 چهارشنبه ۴۹۶ ۱۵:۴۵ ۱۷:۰۵ ۰ ریال
52
مهرآباد اردبيل ‌آسمان B737 چهارشنبه ۳۷۱۰ ۱۰:۱۵ ۱۱:۱۵ ۰ ریال
53
مشهد اردبيل ‌ساها B737 چهارشنبه ۱۶۸ ۰۹:۳۰ ۱۱:۲۰ ۰ ریال
54
مهرآباد اردبيل ‌ايران اير A320 چهارشنبه ۴۹۷ ۱۳:۴۵ ۱۵:۰۰ ۰ ریال
55
اردبيل مهرآباد ‌آسمان B737 سه شنبه ۳۷۱۱ ۱۷:۰۰ ۱۸:۰۰ ۰ ریال
56
مهرآباد اردبيل ‌آسمان B737 سه شنبه ۳۷۱۰ ۱۴:۵۵ ۱۶:۰۰ ۰ ریال
57
مهرآباد اردبيل ‌ايران اير MD80 سه شنبه ۴۹۵ ۰۹:۰۵ ۱۰:۱۰ ۰ ریال
58
مهرآباد اردبيل ‌آسمان B737 دوشنبه ۳۷۱۰ ۱۳:۵۰ ۱۴:۵۵ ۰ ریال
59
اردبيل مهرآباد ‌آسمان B737 دوشنبه ۳۷۱۱ ۱۶:۰۰ ۱۷:۰۵ ۰ ریال
60
اردبيل مهرآباد ‌ايران اير A320 دوشنبه ۴۹۴ ۱۳:۲۵ ۱۴:۳۵ ۰ ریال