# فرودگاه مبداء فرودگاه مقصد شرکت هواپيمايي هواپيما روز پرواز شماره پرواز ساعت پرواز از مبدا ساعت رسيدن به مقصد قيمت بليت ()
#
فرودگاه مبداء
فرودگاه مقصد
شرکت هواپيمايي
هواپيما
روز پرواز
شماره پرواز
ساعت پرواز از مبدا
ساعت رسيدن به مقصد
قيمت بليت ()
501
مهرآباد شيراز ‌آسمان F100 دوشنبه ۳۷۹۲ ۰۶:۱۵ ۰۷:۴۵ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
502
شيراز تبريز ‌آسمان F100 جمعه ۳۷۷۷ ۱۹:۱۵ ۰۰:۰۰
503
تبريز شيراز ‌آسمان F100 جمعه ۳۷۷۸ ۰۰:۰۰ ۲۳:۵۰
504
شيراز بندرعباس ‌آسمان F100 پنجشنبه ۳۷۹۳ ۱۴:۴۵ ۰۰:۰۰
505
بندرعباس شيراز ‌آسمان F100 پنجشنبه ۳۷۹۴ ۰۰:۰۰ ۱۷:۳۰
506
مهرآباد شيراز ‌آسمان A320 چهارشنبه ۳۷۸۰ ۰۸:۴۵ ۱۰:۱۵ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
507
شيراز زاهدان ‌آسمان F100 دوشنبه ۳۸۷۵ ۱۳:۲۵ ۰۰:۰۰
508
زاهدان شيراز ‌آسمان F100 دوشنبه ۳۸۷۶ ۰۰:۰۰ ۱۶:۳۰
509
اصفهان اهواز ‌حمل و نقل هوايي نفت F50 يکشنبه ۲۶۲۴ ۱۱:۱۵ ۱۲:۳۵ ۹۷۳,۰۰۰ ریال
510
اهواز اصفهان ‌حمل و نقل هوايي نفت F50 يکشنبه ۲۶۲۵ ۰۹:۳۰ ۱۰:۴۵ ۱,۲۵۹,۰۰۰ ریال
511
اهواز اصفهان ‌حمل و نقل هوايي نفت F50 يکشنبه ۲۶۲۳ ۰۶:۰۰ ۰۷:۱۵ ۱,۲۵۹,۰۰۰ ریال
512
شيراز اروميه ‌سپاه NULL سه شنبه ۲۵۲۲ ۱۲:۰۰ ۰۰:۰۰
513
اروميه شيراز ‌سپاه NULL سه شنبه ۲۷۲۵ ۰۰:۰۰ ۲۱:۰۰
514
شيراز مشهد ‌آسمان F100 جمعه ۳۸۵۷ ۱۵:۱۰ ۱۶:۴۰ ۱,۶۰۹,۰۰۰ ریال
515
اصفهان مهرآباد ‌ايران اير F100 سه شنبه ۲۳۷ ۱۸:۰۰ ۱۹:۱۵ ۱,۲۲۷,۰۰۰ ریال
516
اصفهان قشم ‌اترک اير A320 دوشنبه ۱۹۳۳ ۱۴:۲۰ ۰۰:۰۰
517
قشم اصفهان ‌اترک اير A320 دوشنبه ۱۹۳۴ ۰۰:۰۰ ۱۳:۲۰
518
اصفهان سيري ‌حمل و نقل هوايي نفت F100 يکشنبه ۲۵۷۰ ۰۸:۲۰ ۰۰:۰۰
519
اصفهان لاوان ‌حمل و نقل هوايي نفت F50 شنبه ۲۵۷۵ ۰۷:۴۰ ۰۰:۰۰
520
اصفهان کيش ‌کيش اير F100 شنبه ۷۰۲۳ ۱۸:۳۰ ۱۹:۳۵ ۱,۲۸۰,۰۰۰ ریال