# فرودگاه مبداء فرودگاه مقصد شرکت هواپيمايي هواپيما روز پرواز شماره پرواز ساعت پرواز از مبدا ساعت رسيدن به مقصد قيمت بليت ()
#
فرودگاه مبداء
فرودگاه مقصد
شرکت هواپيمايي
هواپيما
روز پرواز
شماره پرواز
ساعت پرواز از مبدا
ساعت رسيدن به مقصد
قيمت بليت ()
481
اصفهان اهواز ‌ايران اير MD88 پنجشنبه ۹۲۶ ۱۰:۴۵ ۱۲:۰۵ ۹۷۳,۰۰۰ ریال
482
اهواز اصفهان ‌ايران اير MD88 پنجشنبه ۹۲۷ ۰۸:۴۰ ۰۹:۵۰ ۱,۲۵۹,۰۰۰ ریال
483
آبادان مهرآباد ‌کيش اير MD82 سه شنبه ۷۴۰۴ ۱۲:۰۰ ۱۳:۱۵ ۱,۵۴۵,۰۰۰ ریال
484
آبادان مهرآباد ‌کيش اير MD82 يکشنبه ۷۴۰۴ ۱۰:۳۰ ۱۲:۰۰ ۱,۵۴۵,۰۰۰ ریال
485
اصفهان مهرآباد ‌قشم اير F100 دوشنبه ۱۲۸۳ ۲۲:۳۰ ۲۳:۳۰ ۱,۲۲۷,۰۰۰ ریال
486
مهرآباد اصفهان ‌قشم اير F100 دوشنبه ۱۲۸۲ ۲۰:۴۵ ۲۱:۴۵ ۱,۲۲۷,۰۰۰ ریال
487
اصفهان مشهد ‌تابان MD88 يکشنبه ۶۲۱۰ ۲۲:۰۰ ۲۳:۲۰ ۱,۸۶۳,۰۰۰ ریال
488
اصفهان مهرآباد ‌تابان MD88 يکشنبه ۶۲۹۶ ۰۷:۰۰ ۰۸:۱۵ ۱,۲۲۷,۰۰۰ ریال
489
مشهد اصفهان ‌تابان MD88 يکشنبه ۶۲۰۷ ۱۹:۰۰ ۲۰:۲۰ ۱,۸۶۳,۰۰۰ ریال
490
مشهد اصفهان ‌تابان MD88 يکشنبه ۶۲۰۹ ۱۹:۳۰ ۲۰:۵۰ ۱,۸۶۳,۰۰۰ ریال
491
مهرآباد اصفهان ‌قشم اير F100 چهارشنبه ۱۲۸۰ ۰۵:۳۰ ۰۶:۳۰ ۱,۲۲۷,۰۰۰ ریال
492
مهرآباد NULL ۰۰:۰۰ ۰۰:۰۰
493
شيراز مهرآباد ‌زاگرس MD82 دوشنبه ۴۰۱۲ ۲۲:۳۰ ۰۰:۰۰ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
494
شيراز مهرآباد ‌کيش اير MD82 دوشنبه ۷۴۵۰ ۲۲:۳۰ ۰۰:۰۰ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
495
شيراز مهرآباد ‌آسمان F100 دوشنبه ۳۷۸۵ ۰۸:۳۰ ۱۰:۰۰ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
496
شيراز مهرآباد ‌آسمان F100 دوشنبه ۳۷۹۱ ۰۴:۳۰ ۰۶:۰۰ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
497
مهرآباد شيراز ‌زاگرس MD82 دوشنبه ۴۰۱۱ ۲۰:۰۰ ۲۱:۳۰ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
498
مهرآباد شيراز ‌کيش اير MD82 دوشنبه ۷۴۵۱ ۲۰:۰۰ ۲۱:۳۰ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
499
مهرآباد شيراز ‌آسمان F100 دوشنبه ۳۷۸۶ ۱۰:۱۵ ۱۱:۴۵ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
500
مهرآباد شيراز ‌کاسپين MD82 دوشنبه ۴۳۴۸ ۰۵:۲۰ ۰۶:۵۰ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال