# فرودگاه مبداء فرودگاه مقصد شرکت هواپيمايي هواپيما روز پرواز شماره پرواز ساعت پرواز از مبدا ساعت رسيدن به مقصد قيمت بليت ()
#
فرودگاه مبداء
فرودگاه مقصد
شرکت هواپيمايي
هواپيما
روز پرواز
شماره پرواز
ساعت پرواز از مبدا
ساعت رسيدن به مقصد
قيمت بليت ()
441
مهرآباد مشهد ‌تابان MD88 سه شنبه ۶۲۵۴ ۲۳:۲۰ ۰۰:۵۵ ۱,۷۰۴,۰۰۰ ریال
442
شيراز رشت ‌آسمان F100 سه شنبه ۳۷۹۵ ۰۹:۳۰ ۰۰:۰۰
443
رشت شيراز ‌آسمان F100 سه شنبه ۳۷۹۶ ۰۰:۰۰ ۱۳:۳۰
444
اصفهان اهواز ‌حمل و نقل هوايي نفت F50 پنجشنبه ۲۶۴۲ ۱۷:۴۵ ۱۹:۰۵ ۹۷۳,۰۰۰ ریال
445
اهواز اصفهان ‌حمل و نقل هوايي نفت F50 پنجشنبه ۲۶۴۳ ۱۶:۰۵ ۱۷:۱۵ ۱,۲۵۹,۰۰۰ ریال
446
اصفهان عسلويه ‌ماهان BAE چهارشنبه ۴۵۶۷ ۱۵:۳۵ ۱۶:۴۰ ۱,۴۶۰,۰۰۰ ریال
447
عسلويه اصفهان ‌ماهان BAE چهارشنبه ۴۵۶۶ ۱۳:۴۵ ۱۴:۵۰ ۱,۴۶۰,۰۰۰ ریال
448
شيراز چابهار ‌آسمان F100 دوشنبه ۳۸۶۷ ۰۹:۰۰ ۰۰:۰۰
449
چابهار شيراز ‌آسمان F100 دوشنبه ۳۸۶۸ ۰۰:۰۰ ۱۲:۴۰
450
مشهد کيش ‌آتا اير A320 دوشنبه ۵۲۹۱ ۱۰:۴۰ ۰۰:۰۰
451
مشهد مهرآباد ‌زاگرس MD82 دوشنبه ۴۰۹۶ ۱۳:۰۰ ۱۴:۳۰ ۱,۷۰۴,۰۰۰ ریال
452
مشهد مهرآباد ‌معراج A320 دوشنبه ۲۸۰۵ ۲۱:۳۰ ۲۳:۰۰ ۱,۷۰۴,۰۰۰ ریال
453
کيش مشهد ‌آتا اير A320 دوشنبه ۵۲۹۲ ۰۰:۰۰ ۱۶:۰۰
454
زاهدان مشهد ‌آسمان B722 دوشنبه ۸۵۲ ۰۰:۰۰ ۱۰:۳۰
455
مهرآباد مشهد ‌ماهان A306 دوشنبه ۱۰۳۷ ۲۲:۳۰ ۰۰:۰۰ ۱,۷۰۴,۰۰۰ ریال
456
مهرآباد مشهد ‌معراج A320 دوشنبه ۲۸۰۴ ۱۹:۰۰ ۲۰:۳۰ ۱,۷۰۴,۰۰۰ ریال
457
مهرآباد مشهد ‌زاگرس MD82 دوشنبه ۴۰۹۵ ۱۰:۱۵ ۱۱:۴۵ ۱,۷۰۴,۰۰۰ ریال
458
مشهد مهرآباد ‌اترک اير A320 يکشنبه ۱۹۲۰ ۲۲:۵۰ ۰۰:۲۰ ۱,۷۰۴,۰۰۰ ریال
459
مشهد مهرآباد ‌زاگرس MD82 يکشنبه ۴۰۷۶ ۱۸:۳۰ ۲۰:۰۰ ۱,۷۰۴,۰۰۰ ریال
460
مهرآباد مشهد ‌زاگرس MD82 يکشنبه ۴۰۷۵ ۲۱:۰۰ ۲۲:۳۰ ۱,۷۰۴,۰۰۰ ریال