# فرودگاه مبداء فرودگاه مقصد شرکت هواپيمايي هواپيما روز پرواز شماره پرواز ساعت پرواز از مبدا ساعت رسيدن به مقصد قيمت بليت ()
#
فرودگاه مبداء
فرودگاه مقصد
شرکت هواپيمايي
هواپيما
روز پرواز
شماره پرواز
ساعت پرواز از مبدا
ساعت رسيدن به مقصد
قيمت بليت ()
421
مهرآباد مشهد ‌اترک اير A320 پنجشنبه ۱۹۱۷ ۰۶:۳۰ ۰۷:۵۰ ۱,۷۰۴,۰۰۰ ریال
422
چابهار مشهد ‌ايران اير MD80 چهارشنبه ۹۲۹ ۰۰:۰۰ ۱۳:۱۵
423
مهرآباد مشهد ‌معراج A320 چهارشنبه ۲۸۰۴ ۱۵:۱۰ ۱۷:۰۰ ۱,۷۰۴,۰۰۰ ریال
424
مشهد مهرآباد ‌ايران اير MD80 چهارشنبه ۹۶۹ ۲۰:۳۰ ۲۲:۰۰ ۱,۷۰۴,۰۰۰ ریال
425
مشهد مهرآباد ‌زاگرس MD82 چهارشنبه ۴۰۹۶ ۱۱:۳۰ ۱۳:۰۰ ۱,۷۰۴,۰۰۰ ریال
426
مهرآباد مشهد ‌زاگرس MD82 چهارشنبه ۴۰۹۵ ۰۹:۰۵ ۱۰:۳۰ ۱,۷۰۴,۰۰۰ ریال
427
مهرآباد مشهد ‌ايران اير A320 چهارشنبه ۲۶۰ ۰۷:۱۵ ۰۸:۴۵ ۱,۷۰۴,۰۰۰ ریال
428
مشهد کيش ‌آتا اير A320 سه شنبه ۵۲۹۱ ۱۲:۰۰ ۰۰:۰۰
429
مشهد قشم ‌اترک اير A320 سه شنبه ۱۹۳۶ ۰۹:۰۰ ۰۰:۰۰
430
مشهد مهرآباد ‌اترک اير A320 سه شنبه ۱۹۲۰ ۱۷:۲۰ ۱۸:۵۰ ۱,۷۰۴,۰۰۰ ریال
431
مشهد مهرآباد ‌معراج A320 سه شنبه ۲۸۰۵ ۲۱:۳۰ ۲۳:۰۰ ۱,۷۰۴,۰۰۰ ریال
432
مشهد مهرآباد ‌زاگرس MD82 سه شنبه ۴۰۷۶ ۱۳:۳۰ ۱۵:۰۰ ۱,۷۰۴,۰۰۰ ریال
433
مشهد مهرآباد ‌زاگرس MD82 سه شنبه ۴۰۹۶ ۱۳:۰۰ ۱۴:۳۰ ۱,۷۰۴,۰۰۰ ریال
434
مهرآباد مشهد ‌معراج A320 سه شنبه ۲۸۰۴ ۱۹:۰۰ ۲۰:۳۰ ۱,۷۰۴,۰۰۰ ریال
435
کيش مشهد ‌آتا اير A320 سه شنبه ۵۲۹۲ ۰۰:۰۰ ۱۷:۲۰
436
قشم مشهد ‌اترک اير A320 سه شنبه ۱۹۳۷ ۰۰:۰۰ ۱۳:۴۰
437
اهواز مشهد ‌حمل و نقل هوايي نفت F100 سه شنبه ۲۵۱۰ ۰۹:۰۰ ۱۰:۵۰ ۲,۳۷۲,۰۰۰ ریال
438
مهرآباد مشهد ‌ماهان A306 سه شنبه ۱۰۳۷ ۲۲:۳۰ ۰۰:۰۰ ۱,۷۰۴,۰۰۰ ریال
439
مهرآباد مشهد ‌زاگرس MD82 سه شنبه ۴۰۷۵ ۱۶:۰۰ ۱۷:۳۰ ۱,۷۰۴,۰۰۰ ریال
440
مهرآباد مشهد ‌زاگرس MD82 سه شنبه ۴۰۹۵ ۱۰:۲۵ ۱۱:۴۵ ۱,۷۰۴,۰۰۰ ریال