# فرودگاه مبداء فرودگاه مقصد شرکت هواپيمايي هواپيما روز پرواز شماره پرواز ساعت پرواز از مبدا ساعت رسيدن به مقصد قيمت بليت ()
#
فرودگاه مبداء
فرودگاه مقصد
شرکت هواپيمايي
هواپيما
روز پرواز
شماره پرواز
ساعت پرواز از مبدا
ساعت رسيدن به مقصد
قيمت بليت ()
401
قشم مشهد ‌اترک اير A320 جمعه ۱۹۳۷ ۰۰:۰۰ ۱۶:۰۰
402
اصفهان مشهد ‌زاگرس MD88 جمعه ۴۰۱۰ ۱۶:۳۰ ۱۷:۵۰ ۱,۸۶۳,۰۰۰ ریال
403
اصفهان مشهد ‌زاگرس MD88 جمعه ۴۰۲۴ ۱۴:۳۰ ۱۵:۵۰ ۱,۸۶۳,۰۰۰ ریال
404
اهواز مشهد ‌زاگرس MD82 جمعه ۴۰۳۶ ۲۰:۱۵ ۲۲:۰۰ ۲,۳۷۲,۰۰۰ ریال
405
اهواز مشهد ‌ايران اير MD80 جمعه ۹۵۳ ۲۲:۳۰ ۰۰:۱۵ ۲,۳۷۲,۰۰۰ ریال
406
مهرآباد مشهد ‌معراج A320 جمعه ۲۸۰۴ ۱۹:۰۰ ۲۰:۳۰ ۱,۷۰۴,۰۰۰ ریال
407
مهرآباد مشهد ‌قشم اير F100 جمعه ۱۲۵۰ ۱۱:۳۰ ۱۳:۰۰ ۱,۷۰۴,۰۰۰ ریال
408
مهرآباد مشهد ‌آسمان B722 جمعه ۶۰۰ ۰۶:۵۵ ۰۸:۱۵ ۱,۷۰۴,۰۰۰ ریال
409
مشهد آبادان ‌آسمان B722 پنجشنبه ۳۷۳۶ ۱۹:۴۵ ۲۱:۴۵ ۱,۹۳۷,۰۰۰ ریال
410
مشهد کيش ‌آتا اير MD83 پنجشنبه ۵۲۹۱ ۱۶:۲۰ ۰۰:۰۰
411
مشهد اهواز ‌اترک اير A320 پنجشنبه ۱۹۰۴ ۰۸:۴۵ ۱۰:۴۵ ۲,۳۷۲,۰۰۰ ریال
412
مشهد مهرآباد ‌اترک اير A320 پنجشنبه ۱۹۲۰ ۲۲:۵۰ ۰۰:۲۰ ۱,۷۰۴,۰۰۰ ریال
413
مشهد مهرآباد ‌کاسپين MD82 پنجشنبه ۴۳۲۷ ۱۷:۳۵ ۱۹:۰۵ ۱,۷۰۴,۰۰۰ ریال
414
مشهد مهرآباد ‌زاگرس MD82 پنجشنبه ۴۰۷۶ ۱۶:۳۰ ۱۸:۰۰ ۱,۷۰۴,۰۰۰ ریال
415
مشهد مهرآباد ‌اترک اير A320 پنجشنبه ۱۹۱۸ ۱۳:۳۰ ۱۵:۰۰ ۱,۷۰۴,۰۰۰ ریال
416
آبادان مشهد ‌آسمان B722 پنجشنبه ۳۷۳۷ ۱۶:۴۵ ۱۹:۰۰ ۲,۲۷۸,۰۰۰ ریال
417
کيش مشهد ‌آتا اير MD83 پنجشنبه ۵۲۹۲ ۰۰:۰۰ ۲۱:۴۰
418
مهرآباد مشهد ‌اترک اير A320 پنجشنبه ۱۹۱۹ ۱۵:۳۰ ۱۶:۵۰ ۱,۷۰۴,۰۰۰ ریال
419
مهرآباد مشهد ‌کاسپين MD82 پنجشنبه ۴۳۲۸ ۱۵:۰۰ ۱۶:۳۵ ۱,۷۰۴,۰۰۰ ریال
420
مهرآباد مشهد ‌زاگرس MD82 پنجشنبه ۴۰۷۵ ۱۴:۰۰ ۱۵:۳۰ ۱,۷۰۴,۰۰۰ ریال