# فرودگاه مبداء فرودگاه مقصد شرکت هواپيمايي هواپيما روز پرواز شماره پرواز ساعت پرواز از مبدا ساعت رسيدن به مقصد قيمت بليت ()
#
فرودگاه مبداء
فرودگاه مقصد
شرکت هواپيمايي
هواپيما
روز پرواز
شماره پرواز
ساعت پرواز از مبدا
ساعت رسيدن به مقصد
قيمت بليت ()
381
شيراز مهرآباد ‌آسمان F100 جمعه ۳۷۷۳ ۱۱:۰۰ ۱۲:۳۰ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
382
مهرآباد شيراز ‌آسمان F100 جمعه ۳۷۷۴ ۱۲:۴۵ ۱۴:۱۵ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
383
مشهد شيراز ‌آسمان F100 پنجشنبه ۳۸۶۰ ۲۱:۰۰ ۲۲:۳۰ ۱,۶۰۹,۰۰۰ ریال
384
مشهد مهرآباد ‌ايران اير A400 يکشنبه ۴۶۱ ۱۷:۲۵ ۱۸:۵۵ ۱,۷۰۴,۰۰۰ ریال
385
مشهد مهرآباد ‌زاگرس MD82 يکشنبه ۴۰۹۶ ۱۳:۰۰ ۱۴:۳۰ ۱,۷۰۴,۰۰۰ ریال
386
مهرآباد مشهد ‌زاگرس MD82 يکشنبه ۴۰۹۵ ۱۶:۰۰ ۱۷:۳۰ ۱,۷۰۴,۰۰۰ ریال
387
مهرآباد مشهد ‌ايران اير A400 يکشنبه ۴۶۰ ۱۵:۰۵ ۱۶:۴۰ ۱,۷۰۴,۰۰۰ ریال
388
مشهد شيراز ‌آسمان F100 شنبه ۳۸۵۸ ۱۰:۰۰ ۱۱:۳۰ ۱,۶۰۹,۰۰۰ ریال
389
مشهد مهرآباد ‌ماهان A306 شنبه ۱۰۸۰ ۲۲:۲۵ ۰۰:۲۵ ۱,۷۰۴,۰۰۰ ریال
390
مشهد مهرآباد ‌ايران اير A320 شنبه ۳۳۰۶ ۱۵:۴۵ ۱۷:۱۵ ۱,۷۰۴,۰۰۰ ریال
391
مهرآباد مشهد ‌ماهان A306 شنبه ۱۰۸۱ ۱۹:۵۰ ۲۱:۲۰ ۱,۷۰۴,۰۰۰ ریال
392
مهرآباد مشهد ‌ايران اير F100 شنبه ۲۶۲ ۱۰:۳۰ ۱۲:۰۰ ۱,۷۰۴,۰۰۰ ریال
393
مشهد قشم ‌اترک اير A320 جمعه ۱۹۳۶ ۱۱:۱۰ ۰۰:۰۰
394
مشهد اصفهان ‌زاگرس MD88 جمعه ۴۰۰۹ ۱۴:۱۰ ۱۵:۳۰ ۱,۸۶۳,۰۰۰ ریال
395
مشهد اصفهان ‌زاگرس MD88 جمعه ۴۰۲۳ ۱۲:۰۰ ۱۳:۳۰ ۱,۸۶۳,۰۰۰ ریال
396
مشهد مهرآباد ‌ايران اير A320 جمعه ۲۶۳ ۲۲:۱۵ ۲۳:۴۵ ۱,۷۰۴,۰۰۰ ریال
397
مشهد مهرآباد ‌معراج A320 جمعه ۲۸۰۵ ۲۱:۳۰ ۲۳:۰۰ ۱,۷۰۴,۰۰۰ ریال
398
مشهد مهرآباد ‌زاگرس MD82 جمعه ۴۰۲۸ ۱۹:۰۰ ۲۰:۳۰ ۱,۷۰۴,۰۰۰ ریال
399
مشهد مهرآباد ‌قشم اير F100 جمعه ۱۲۵۱ ۱۳:۴۵ ۱۵:۲۵ ۱,۷۰۴,۰۰۰ ریال
400
مشهد مهرآباد ‌آسمان A320 جمعه ۶۰۱ ۱۳:۳۰ ۱۵:۰۰ ۱,۷۰۴,۰۰۰ ریال