# فرودگاه مبداء فرودگاه مقصد شرکت هواپيمايي هواپيما روز پرواز شماره پرواز ساعت پرواز از مبدا ساعت رسيدن به مقصد قيمت بليت ()
#
فرودگاه مبداء
فرودگاه مقصد
شرکت هواپيمايي
هواپيما
روز پرواز
شماره پرواز
ساعت پرواز از مبدا
ساعت رسيدن به مقصد
قيمت بليت ()
21
پارس آباد مغان مهرآباد ‌ايران اير ATR72 شنبه ۳۴۳۰ ۱۱:۵۵ ۱۳:۳۵ ۰ ریال
22
مهرآباد پارس آباد مغان ‌ايران اير ATR72 سه شنبه ۳۴۳۱ ۱۳:۵۵ ۱۵:۴۰ ۰ ریال
23
مهرآباد پارس آباد مغان ‌ايران اير ATR72 شنبه ۳۴۳۱ ۰۹:۳۵ ۱۱:۲۰ ۰ ریال
24
کيش زنجان ‌کيش اير F100 پنجشنبه ۷۱۴۲ ۰۷:۳۰ ۰۹:۳۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
25
کيش زنجان ‌کيش اير F100 دوشنبه ۷۱۴۲ ۰۷:۳۰ ۰۹:۳۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
26
زنجان کيش ‌کيش اير F100 پنجشنبه ۷۱۴۳ ۱۰:۳۰ ۱۲:۳۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
27
زنجان کيش ‌کيش اير F100 دوشنبه ۷۱۴۳ ۱۰:۳۰ ۱۲:۳۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
28
بندرلنگه مهرآباد ‌ايران اير F100 جمعه ۲۳۵ ۱۱:۴۰ ۱۴:۰۰ ۱,۶۷۰,۰۰۰ ریال
29
بندرلنگه شيراز ‌ايران اير F100 جمعه ۲۳۵ ۱۱:۴۰ ۱۲:۱۰ ۹۲۸,۰۰۰ ریال
30
بندرلنگه مهرآباد ‌ايران اير F100 چهارشنبه ۲۳۵ ۱۰:۱۰ ۱۲:۴۵ ۱,۶۷۰,۰۰۰ ریال
31
بندرلنگه شيراز ‌ايران اير F100 چهارشنبه ۲۳۵ ۱۰:۱۰ ۱۰:۵۰ ۹۲۸,۰۰۰ ریال
32
بندرلنگه مهرآباد ‌ايران اير F100 دوشنبه ۲۳۵ ۰۹:۵۰ ۱۲:۴۰ ۱,۶۷۰,۰۰۰ ریال
33
بندرلنگه شيراز ‌ايران اير F100 دوشنبه ۲۳۵ ۰۹:۵۰ ۱۰:۳۰ ۹۲۸,۰۰۰ ریال
34
همدان مشهد ‌آتا اير فوکر100 شنبه ۵۶۵۲ ۱۱:۳۰ ۱۳:۰۰ ۰ ریال
35
اردبيل مشهد ‌ايران اير MD80 سه شنبه ۲۶۶ ۱۱:۰۰ ۱۳:۰۰ ۰ ریال
36
مشهد اردبيل ‌ايران اير MD80 سه شنبه ۲۶۷ ۱۳:۵۰ ۱۵:۵۵ ۰ ریال
37
مهرآباد اردبيل ‌آسمان B72S يکشنبه ۳۷۱۰ ۰۹:۴۰ ۱۰:۴۰ ۰ ریال
38
مهرآباد اردبيل ‌ايران اير MD80 يکشنبه ۴۹۵ ۰۸:۵۵ ۱۰:۰۰ ۰ ریال
39
اردبيل مشهد ‌ايران اير A320 شنبه ۲۶۶ ۱۹:۰۰ ۲۱:۰۰ ۰ ریال
40
مشهد اردبيل ‌ايران اير A320 شنبه ۲۶۷ ۱۶:۱۵ ۱۸:۱۵ ۰ ریال