# فرودگاه مبداء فرودگاه مقصد شرکت هواپيمايي هواپيما روز پرواز شماره پرواز ساعت پرواز از مبدا ساعت رسيدن به مقصد قيمت بليت ()
#
فرودگاه مبداء
فرودگاه مقصد
شرکت هواپيمايي
هواپيما
روز پرواز
شماره پرواز
ساعت پرواز از مبدا
ساعت رسيدن به مقصد
قيمت بليت ()
361
مهرآباد شيراز ‌آتا اير MD82 پنجشنبه ۵۲۸۷ ۰۶:۴۵ ۰۸:۱۵ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
362
شيراز اهواز ‌آسمان F100 چهارشنبه ۳۸۸۳ ۰۸:۵۵ ۱۰:۱۰ ۹۶۲,۰۰۰ ریال
363
شيراز مهرآباد ‌آسمان A320 چهارشنبه ۳۷۷۹ ۱۹:۴۵ ۲۰:۳۵ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
364
شيراز مهرآباد ‌آسمان F100 چهارشنبه ۳۷۸۷ ۱۶:۳۰ ۱۸:۰۰ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
365
اهواز شيراز ‌آسمان F100 چهارشنبه ۳۸۸۴ ۱۰:۲۵ ۱۱:۲۵ ۱,۲۳۸,۰۰۰ ریال
366
مهرآباد شيراز ‌آسمان F100 چهارشنبه ۳۷۸۸ ۱۸:۱۵ ۱۹:۴۵ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
367
شيراز عسلويه ‌ماهان BA11 شنبه ۴۵۹۱ ۰۹:۳۰ ۱۰:۱۵ ۹۶۲,۰۰۰ ریال
368
شيراز مهرآباد ‌زاگرس MD82 شنبه ۴۰۱۲ ۲۲:۴۵ ۰۰:۲۰ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
369
شيراز مهرآباد ‌آسمان F100 شنبه ۳۷۷۳ ۲۱:۱۵ ۲۲:۴۵ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
370
شيراز مهرآباد ‌ماهان BA11 شنبه ۱۰۸۸ ۱۹:۱۰ ۲۰:۴۰ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
371
شيراز مهرآباد ‌معراج A320 شنبه ۲۸۴۳ ۰۸:۱۵ ۰۹:۴۵ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
372
شيراز مهرآباد ‌کاسپين MD82 شنبه ۴۳۴۷ ۰۸:۱۰ ۰۹:۴۰ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
373
شيراز مهرآباد ‌آسمان F100 شنبه ۳۷۷۵ ۰۴:۱۵ ۰۵:۴۵ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
374
عسلويه شيراز ‌ماهان BA11 شنبه ۴۵۹۰ ۱۷:۳۵ ۱۸:۲۰ ۹۶۲,۰۰۰ ریال
375
مهرآباد شيراز ‌زاگرس MD82 شنبه ۴۰۱۱ ۲۰:۱۵ ۲۱:۴۵ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
376
مهرآباد شيراز ‌آسمان F100 شنبه ۳۷۷۴ ۲۳:۰۰ ۰۰:۳۰ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
377
مهرآباد شيراز ‌ماهان BA11 شنبه ۱۰۸۹ ۰۷:۱۵ ۰۸:۴۵ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
378
مهرآباد شيراز ‌معراج A320 شنبه ۲۸۴۲ ۰۵:۴۵ ۰۷:۱۵ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
379
مهرآباد شيراز ‌کاسپين MD82 شنبه ۴۳۴۸ ۰۵:۴۰ ۰۷:۱۰ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
380
مهرآباد شيراز ‌آسمان F100 شنبه ۳۷۷۶ ۰۶:۳۵ ۰۸:۰۵ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال