# فرودگاه مبداء فرودگاه مقصد شرکت هواپيمايي هواپيما روز پرواز شماره پرواز ساعت پرواز از مبدا ساعت رسيدن به مقصد قيمت بليت ()
#
فرودگاه مبداء
فرودگاه مقصد
شرکت هواپيمايي
هواپيما
روز پرواز
شماره پرواز
ساعت پرواز از مبدا
ساعت رسيدن به مقصد
قيمت بليت ()
341
شيراز مهرآباد ‌آسمان F100 يکشنبه ۳۷۸۵ ۱۶:۴۵ ۱۸:۱۵ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
342
عسلويه شيراز ‌ايران اير MD82 يکشنبه ۸۰۳۲ ۱۶:۲۵ ۱۷:۱۰ ۹۶۲,۰۰۰ ریال
343
مهرآباد شيراز ‌حمل و نقل هوايي نفت F100 يکشنبه ۲۵۷۰ ۰۶:۰۵ ۰۷:۳۵ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
344
شيراز بندرعباس ‌آسمان F100 شنبه ۳۷۹۳ ۲۲:۵۰ ۰۰:۰۰ ۱,۲۵۹,۰۰۰ ریال
345
بندرعباس شيراز ‌آسمان F100 شنبه ۳۷۹۴ ۰۰:۱۵ ۰۱:۳۰ ۱,۲۵۹,۰۰۰ ریال
346
شيراز مهرآباد ‌کاسپين MD82 چهارشنبه ۴۳۴۷ ۰۷:۵۰ ۰۸:۴۰ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
347
مهرآباد شيراز ‌کاسپين MD82 چهارشنبه ۴۳۴۸ ۰۵:۲۰ ۰۶:۵۰ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
348
اصفهان مشهد ‌تابان MD88 پنجشنبه ۶۲۰۶ ۲۳:۳۰ ۰۱:۰۰ ۱,۸۶۳,۰۰۰ ریال
349
مشهد اصفهان ‌قشم اير F100 پنجشنبه ۱۲۸۹ ۰۹:۳۰ ۱۰:۵۰ ۱,۸۶۳,۰۰۰ ریال
350
اصفهان مشهد ‌تابان MD88 سه شنبه ۶۲۰۶ ۲۳:۰۰ ۰۰:۲۰ ۱,۸۶۳,۰۰۰ ریال
351
اصفهان مشهد ‌تابان MD88 سه شنبه ۶۲۰۸ ۲۳:۴۵ ۰۱:۰۰ ۱,۸۶۳,۰۰۰ ریال
352
اصفهان اهواز ‌حمل و نقل هوايي نفت F50 دوشنبه ۲۶۲۴ ۱۹:۳۰ ۲۰:۵۰ ۹۷۳,۰۰۰ ریال
353
اصفهان مشهد ‌قشم اير AR85 دوشنبه ۱۲۸۸ ۰۷:۱۵ ۰۸:۳۵ ۱,۸۶۳,۰۰۰ ریال
354
مهرآباد اصفهان ‌ايران اير MD82 يکشنبه ۲۵۲ ۰۶:۵۰ ۰۷:۵۰ ۱,۲۲۷,۰۰۰ ریال
355
اصفهان مشهد ‌قشم اير F100 شنبه ۱۲۸۸ ۰۷:۱۵ ۰۸:۳۵ ۱,۸۶۳,۰۰۰ ریال
356
مهرآباد شيراز ‌ايران اير MD82 يکشنبه ۴۲۴ ۲۰:۰۵ ۲۱:۳۵ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
357
مهرآباد شيراز ‌آسمان F100 يکشنبه ۳۷۸۶ ۱۸:۵۰ ۲۰:۲۰ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
358
شيراز تبريز ‌آتا اير MD82 پنجشنبه ۵۲۲۶ ۰۹:۱۵ ۰۰:۰۰
359
شيراز مهرآباد ‌آتا اير MD83 پنجشنبه ۵۲۸۸ ۱۴:۱۵ ۱۵:۴۵ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
360
تبريز شيراز ‌آتا اير MD83 پنجشنبه ۵۲۲۵ ۰۰:۰۰ ۱۳:۱۵