# فرودگاه مبداء فرودگاه مقصد شرکت هواپيمايي هواپيما روز پرواز شماره پرواز ساعت پرواز از مبدا ساعت رسيدن به مقصد قيمت بليت ()
#
فرودگاه مبداء
فرودگاه مقصد
شرکت هواپيمايي
هواپيما
روز پرواز
شماره پرواز
ساعت پرواز از مبدا
ساعت رسيدن به مقصد
قيمت بليت ()
321
مهرآباد شيراز ‌آسمان A320 شنبه ۳۷۸۰ ۰۹:۰۵ ۱۰:۳۵ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
322
مهرآباد شيراز ‌آسمان F100 شنبه ۳۷۷۲ ۱۰:۴۵ ۱۲:۱۵ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
323
مشهد اصفهان ‌ايران اير MD88 جمعه ۹۴۲ ۲۱:۲۵ ۲۲:۴۵ ۱,۸۶۳,۰۰۰ ریال
324
شيراز مهرآباد ‌آسمان F100 سه شنبه ۳۷۷۱ ۰۸:۴۵ ۱۰:۱۵ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
325
مهرآباد شيراز ‌آسمان F100 سه شنبه ۳۷۷۲ ۱۰:۴۰ ۱۲:۰۰ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
326
اصفهان مشهد ‌ايران اير MD88 جمعه ۹۴۳ ۲۳:۳۰ ۰۰:۵۰ ۱,۸۶۳,۰۰۰ ریال
327
اصفهان اهواز ‌ايران اير MD80 چهارشنبه ۹۲۶ ۱۴:۱۰ ۱۵:۳۰ ۹۷۳,۰۰۰ ریال
328
اصفهان مشهد ‌ايران اير MD80 چهارشنبه ۹۴۳ ۱۸:۰۰ ۱۹:۲۰ ۱,۸۶۳,۰۰۰ ریال
329
اهواز اصفهان ‌ايران اير MD80 چهارشنبه ۹۲۷ ۱۲:۴۵ ۱۳:۲۵ ۱,۲۵۹,۰۰۰ ریال
330
مشهد اصفهان ‌ايران اير MD80 چهارشنبه ۹۴۲ ۱۶:۰۰ ۱۷:۱۵ ۱,۸۶۳,۰۰۰ ریال
331
مهرآباد اصفهان ‌قشم اير AR85 چهارشنبه ۱۲۸۰ ۰۵:۵۵ ۰۶:۵۵ ۱,۲۲۷,۰۰۰ ریال
332
اصفهان سيري ‌حمل و نقل هوايي نفت F100 سه شنبه ۲۵۷۲ ۰۹:۵۵ ۰۰:۰۰
333
شيراز اهواز ‌حمل و نقل هوايي نفت F50 دوشنبه ۲۶۴۰ ۱۴:۵۰ ۰۰:۰۰
334
اهواز شيراز ‌حمل و نقل هوايي نفت F50 دوشنبه ۲۶۴۱ ۰۰:۰۰ ۰۸:۱۰
335
اصفهان مهرآباد ‌حمل و نقل هوايي نفت F100 سه شنبه ۲۵۷۳ ۱۴:۲۰ ۱۵:۲۰ ۱,۲۲۷,۰۰۰ ریال
336
سيري اصفهان ‌حمل و نقل هوايي نفت F100 سه شنبه ۲۵۷۳ ۰۰:۰۰ ۱۳:۴۰
337
اصفهان مشهد ‌ايران اير MD88 دوشنبه ۹۴۳ ۱۳:۱۵ ۱۴:۳۵ ۱,۸۶۳,۰۰۰ ریال
338
مشهد اصفهان ‌ايران اير MD88 دوشنبه ۹۴۲ ۱۰:۵۵ ۱۲:۱۵ ۱,۸۶۳,۰۰۰ ریال
339
شيراز عسلويه ‌ايران اير MD82 يکشنبه ۸۰۳۳ ۰۹:۰۰ ۰۹:۴۵ ۹۶۲,۰۰۰ ریال
340
شيراز مهرآباد ‌ايران اير MD82 يکشنبه ۴۲۵ ۲۲:۲۰ ۲۳:۵۰ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال