# فرودگاه مبداء فرودگاه مقصد شرکت هواپيمايي هواپيما روز پرواز شماره پرواز ساعت پرواز از مبدا ساعت رسيدن به مقصد قيمت بليت ()
#
فرودگاه مبداء
فرودگاه مقصد
شرکت هواپيمايي
هواپيما
روز پرواز
شماره پرواز
ساعت پرواز از مبدا
ساعت رسيدن به مقصد
قيمت بليت ()
301
مهرآباد شيراز ‌آسمان A320 پنجشنبه ۳۷۸۰ ۰۸:۴۵ ۱۰:۱۵ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
302
مهرآباد شيراز ‌آسمان F100 پنجشنبه ۳۷۸۸ ۱۰:۳۰ ۱۲:۰۰ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
303
اهواز شيراز ‌ايران اير A320 شنبه ۳۳۹۴ ۰۰:۰۰ ۱۵:۲۵
304
مهرآباد اصفهان ‌قشم اير AR85 شنبه ۱۲۸۰ ۰۵:۱۵ ۰۶:۳۰ ۱,۲۲۷,۰۰۰ ریال
305
اصفهان مهرآباد ‌تابان MD88 چهارشنبه ۶۲۹۶ ۰۷:۰۰ ۰۸:۰۰ ۱,۲۲۷,۰۰۰ ریال
306
اهواز اصفهان ‌حمل و نقل هوايي نفت F100 يکشنبه ۲۶۲۳ ۰۶:۲۵ ۰۷:۴۰ ۱,۲۵۹,۰۰۰ ریال
307
شيراز مهرآباد ‌ايران اير MD82 يکشنبه ۹۸۵ ۱۸:۰۰ ۱۹:۳۰ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
308
شيراز مهرآباد ‌آسمان A320 يکشنبه ۳۷۷۹ ۱۹:۰۰ ۲۰:۳۰ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
309
شيراز مهرآباد ‌آتا اير MD82 يکشنبه ۵۲۸۸ ۰۸:۰۰ ۰۹:۲۵ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
310
مهرآباد شيراز ‌آسمان A320 يکشنبه ۳۷۸۰ ۰۸:۴۵ ۱۰:۱۵ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
311
مهرآباد شيراز ‌ايران اير MD82 يکشنبه ۹۸۴ ۰۶:۴۰ ۰۸:۱۰ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
312
مهرآباد شيراز ‌آتا اير MD82 يکشنبه ۵۲۸۷ ۰۵:۴۰ ۰۷:۰۵ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
313
شيراز اهواز ‌ايران اير MD80 شنبه ۴۳۳ ۲۱:۰۵ ۰۰:۰۰
314
شيراز کيش ‌ايران اير MD82 شنبه ۹۹۳ ۲۰:۳۰ ۲۱:۲۰ ۹۷۳,۰۰۰ ریال
315
شيراز مشهد ‌ايران اير MD82 شنبه ۹۲۵ ۰۰:۰۰ ۰۱:۳۰ ۱,۶۰۹,۰۰۰ ریال
316
شيراز مهرآباد ‌آسمان A320 شنبه ۳۷۷۹ ۱۶:۳۵ ۱۸:۰۵ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
317
شيراز مهرآباد ‌آسمان F100 شنبه ۳۷۷۱ ۰۹:۰۰ ۱۰:۳۰ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
318
اهواز شيراز ‌ايران اير MD80 شنبه ۴۳۲ ۰۰:۰۰ ۲۰:۳۰
319
کيش شيراز ‌ايران اير MD82 شنبه ۹۹۲ ۲۲:۵۰ ۲۳:۱۵ ۹۷۳,۰۰۰ ریال
320
مشهد شيراز ‌ايران اير MD82 شنبه ۹۲۴ ۱۸:۱۰ ۱۹:۴۰ ۱,۶۰۹,۰۰۰ ریال