# فرودگاه مبداء فرودگاه مقصد شرکت هواپيمايي هواپيما روز پرواز شماره پرواز ساعت پرواز از مبدا ساعت رسيدن به مقصد قيمت بليت ()
#
فرودگاه مبداء
فرودگاه مقصد
شرکت هواپيمايي
هواپيما
روز پرواز
شماره پرواز
ساعت پرواز از مبدا
ساعت رسيدن به مقصد
قيمت بليت ()
3061
کرمان مهرآباد ‌ماهان A300 يکشنبه ۱۰۵۰ ۰۵:۳۰ ۰۷:۱۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال
3062
بوشهر خارک ‌حمل و نقل هوايي نفت F50 سه شنبه ۲۵۸۵ ۱۰:۵۰ ۱۱:۲۰ ۵۸۲,۰۰۰ ریال
3063
اروميه مهرآباد ‌ايران اير F100 دوشنبه ۲۷۸ ۲۳:۲۰ ۰۰:۴۰ ۱,۴۲۸,۰۰۰ ریال
3064
مهرآباد تبريز ‌آسمان F100 چهارشنبه ۶۴۲ ۱۴:۰۰ ۱۵:۱۰ ۱,۳۳۳,۰۰۰ ریال
3065
مهرآباد يزد ‌آسمان F100 سه شنبه ۷۳۶ ۱۶:۴۰ ۱۷:۴۵ ۱,۳۱۲,۰۰۰ ریال
3066
مهرآباد کيش ‌کيش اير MD82 سه شنبه ۷۰۲۵ ۱۶:۳۵ ۱۸:۲۰ ۱,۷۲۵,۰۰۰ ریال
3067
مهرآباد زابل ‌ماهان A300 جمعه ۱۰۸۵ ۰۵:۴۵ ۰۷:۴۵ ۲,۰۸۶,۰۰۰ ریال
3068
مهرآباد اهواز ‌ايران اير A400 پنجشنبه ۴۱۷ ۱۶:۳۰ ۱۷:۵۵ ۱,۳۶۵,۰۰۰ ریال
3069
بندرعباس مهرآباد ‌ايران اير F100 پنجشنبه ۴۵۹ ۲۳:۰۰ ۰۰:۳۰ ۲,۳۱۹,۰۰۰ ریال
3070
بندرعباس رشت ‌آسمان F100 يکشنبه ۶۴۶ ۰۸:۲۰ ۱۰:۳۰ ۲,۴۳۵,۰۰۰ ریال