# فرودگاه مبداء فرودگاه مقصد شرکت هواپيمايي هواپيما روز پرواز شماره پرواز ساعت پرواز از مبدا ساعت رسيدن به مقصد قيمت بليت ()
#
فرودگاه مبداء
فرودگاه مقصد
شرکت هواپيمايي
هواپيما
روز پرواز
شماره پرواز
ساعت پرواز از مبدا
ساعت رسيدن به مقصد
قيمت بليت ()
281
مهرآباد شيراز ‌کاسپين MD82 دوشنبه ۴۳۳۸ ۱۵:۱۰ ۱۶:۴۰ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
282
کيش اصفهان ‌ايران اير MD80 سه شنبه ۴۲۱ ۱۷:۵۰ ۱۹:۰۰ ۱,۲۸۰,۰۰۰ ریال
283
مهرآباد اصفهان ‌ايران اير F100 سه شنبه ۲۳۶ ۱۶:۲۵ ۱۷:۲۵ ۱,۲۲۷,۰۰۰ ریال
284
اصفهان مهرآباد ‌زاگرس MD80 چهارشنبه ۴۰۶۸ ۲۲:۴۵ ۰۰:۰۰ ۱,۲۲۷,۰۰۰ ریال
285
مهرآباد اصفهان ‌زاگرس MD80 چهارشنبه ۴۰۶۷ ۲۰:۴۵ ۲۱:۴۵ ۱,۲۲۷,۰۰۰ ریال
286
مهرآباد اصفهان ‌تابان MD88 چهارشنبه ۶۲۹۵ ۰۸:۴۵ ۰۹:۴۵ ۱,۲۲۷,۰۰۰ ریال
287
اصفهان آبادان ‌ايران اير MD80 سه شنبه ۹۱۸ ۲۱:۰۰ ۰۰:۰۰
288
اصفهان مهرآباد ‌ايران اير MD82 سه شنبه ۸۰۴۱ ۱۱:۴۵ ۱۳:۰۰ ۱,۲۲۷,۰۰۰ ریال
289
آبادان اصفهان ‌ايران اير MD80 سه شنبه ۹۱۹ ۰۰:۰۰ ۲۰:۱۰
290
مهرآباد اصفهان ‌ايران اير MD82 سه شنبه ۸۰۴۰ ۰۶:۳۰ ۰۷:۳۰ ۱,۲۲۷,۰۰۰ ریال
291
شيراز اهواز ‌آسمان F100 پنجشنبه ۳۸۵۵ ۲۳:۳۰ ۰۰:۰۰
292
شيراز مشهد ‌آتا اير MD82 پنجشنبه ۵۲۲۶ ۰۹:۱۵ ۱۰:۴۵ ۱,۶۰۹,۰۰۰ ریال
293
شيراز کيش ‌آسمان F100 پنجشنبه ۳۸۹۵ ۱۱:۳۰ ۱۳:۰۰ ۹۷۳,۰۰۰ ریال
294
شيراز کيش ‌آسمان ATR72 پنجشنبه ۳۸۳۹ ۰۶:۰۰ ۰۷:۳۰ ۹۷۳,۰۰۰ ریال
295
شيراز مهرآباد ‌آسمان A320 پنجشنبه ۳۷۷۹ ۱۵:۱۵ ۱۶:۴۵ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
296
شيراز مهرآباد ‌آسمان F100 پنجشنبه ۳۷۸۷ ۰۸:۴۵ ۱۰:۱۵ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
297
اهواز شيراز ‌آسمان F100 پنجشنبه ۳۸۵۶ ۰۰:۰۰ ۰۲:۱۵
298
مشهد شيراز ‌آتا اير MD83 پنجشنبه ۵۲۲۵ ۱۱:۴۵ ۱۳:۱۵ ۱,۶۰۹,۰۰۰ ریال
299
کيش شيراز ‌آسمان F100 پنجشنبه ۳۸۹۶ ۱۲:۵۵ ۱۴:۰۰ ۹۷۳,۰۰۰ ریال
300
کيش شيراز ‌آسمان ATR72 پنجشنبه ۳۸۴۰ ۰۷:۴۰ ۰۸:۴۵ ۹۷۳,۰۰۰ ریال