# فرودگاه مبداء فرودگاه مقصد شرکت هواپيمايي هواپيما روز پرواز شماره پرواز ساعت پرواز از مبدا ساعت رسيدن به مقصد قيمت بليت ()
#
فرودگاه مبداء
فرودگاه مقصد
شرکت هواپيمايي
هواپيما
روز پرواز
شماره پرواز
ساعت پرواز از مبدا
ساعت رسيدن به مقصد
قيمت بليت ()
241
شيراز مهرآباد ‌کاسپين MD82 يکشنبه ۴۷ ۲۲:۱۰ ۲۳:۴۰ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
242
شيراز مهرآباد ‌تابان BA11 يکشنبه ۶۲۷۲ ۱۹:۴۵ ۲۱:۱۵ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
243
شيراز مهرآباد ‌زاگرس MD82 يکشنبه ۴۳۳۷ ۱۷:۴۰ ۱۹:۰۵ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
244
شيراز مهرآباد ‌آسمان F100 يکشنبه ۳۷۹۱ ۰۴:۳۰ ۰۶:۰۰ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
245
کرمان شيراز ‌ماهان MD82 يکشنبه ۴۵۶۲ ۰۰:۰۰ ۰۸:۲۵
246
اهواز شيراز ‌ماهان MD82 يکشنبه ۴۵۶۳ ۱۱:۵۵ ۱۲:۴۵ ۱,۲۳۸,۰۰۰ ریال
247
اهواز شيراز ‌آسمان F100 يکشنبه ۳۸۸۴ ۱۰:۱۰ ۱۱:۰۰ ۱,۲۳۸,۰۰۰ ریال
248
مهرآباد شيراز ‌کاسپين MD82 يکشنبه ۴۸ ۱۹:۴۰ ۲۱:۱۰ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
249
مهرآباد شيراز ‌تابان BA11 يکشنبه ۶۲۷۱ ۱۷:۳۰ ۱۹:۰۰ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
250
مهرآباد شيراز ‌زاگرس MD82 يکشنبه ۴۳۳۸ ۱۵:۱۵ ۱۶:۴۰ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
251
مهرآباد شيراز ‌آسمان F100 يکشنبه ۳۷۹۲ ۰۶:۱۵ ۰۷:۴۵ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
252
شيراز اهواز ‌آسمان ATR72 جمعه ۳۸۸۳ ۲۳:۱۵ ۰۰:۰۰
253
شيراز مهرآباد ‌ايران اير MD82 جمعه ۴۲۹ ۲۲:۳۰ ۰۰:۰۰ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
254
شيراز مهرآباد ‌کاسپين MD82 جمعه ۴۷ ۲۲:۱۰ ۲۳:۴۰ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
255
شيراز مهرآباد ‌آسمان B727 جمعه ۳۷۹۱ ۲۰:۰۰ ۲۱:۳۰ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
256
شيراز مهرآباد ‌کاسپين MD82 جمعه ۴۳۳۷ ۱۷:۴۰ ۱۹:۱۰ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
257
اهواز شيراز ‌آسمان ATR72 جمعه ۳۸۸۴ ۰۰:۰۰ ۰۲:۰۰
258
مهرآباد شيراز ‌کاسپين MD82 جمعه ۴۸ ۱۹:۵۰ ۲۱:۱۰ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
259
مهرآباد شيراز ‌آسمان B727 جمعه ۳۷۹۲ ۰۹:۰۵ ۱۰:۱۵ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
260
مهرآباد شيراز ‌ايران اير MD82 جمعه ۴۲۸ ۱۶:۴۵ ۱۸:۱۵ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال