# فرودگاه مبداء فرودگاه مقصد شرکت هواپيمايي هواپيما روز پرواز شماره پرواز ساعت پرواز از مبدا ساعت رسيدن به مقصد قيمت بليت ()
#
فرودگاه مبداء
فرودگاه مقصد
شرکت هواپيمايي
هواپيما
روز پرواز
شماره پرواز
ساعت پرواز از مبدا
ساعت رسيدن به مقصد
قيمت بليت ()
221
شيراز مشهد ‌ايران اير F100 چهارشنبه ۲۵۸ ۲۰:۱۰ ۲۱:۵۵ ۱,۶۰۹,۰۰۰ ریال
222
شيراز چابهار ‌آسمان F100 چهارشنبه ۳۸۶۷ ۱۰:۲۰ ۰۰:۰۰
223
شيراز اهواز ‌ماهان MD82 چهارشنبه ۴۵۶۲ ۰۹:۳۰ ۱۰:۴۵ ۹۶۲,۰۰۰ ریال
224
شيراز مهرآباد ‌کاسپين MD82 چهارشنبه ۴۷ ۲۲:۲۰ ۲۳:۵۰ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
225
شيراز مهرآباد ‌ايران اير F100 چهارشنبه ۴۲۹ ۲۲:۱۵ ۲۳:۴۵ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
226
شيراز مهرآباد ‌تابان BA11 چهارشنبه ۶۲۷۲ ۱۹:۴۵ ۲۰:۳۵ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
227
شيراز مهرآباد ‌کاسپين MD82 چهارشنبه ۴۳۳۷ ۱۷:۴۰ ۱۸:۳۰ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
228
شيراز مهرآباد ‌ماهان BAE چهارشنبه ۱۰۸۸ ۱۳:۱۵ ۱۴:۴۵ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
229
اهواز شيراز ‌ماهان MD82 چهارشنبه ۴۵۶۳ ۱۱:۵۵ ۱۲:۴۵ ۱,۲۳۸,۰۰۰ ریال
230
مشهد شيراز ‌تابان MD82 چهارشنبه ۶۲۸۱ ۱۹:۰۵ ۲۱:۰۰ ۱,۶۰۹,۰۰۰ ریال
231
چابهار شيراز ‌آسمان F100 چهارشنبه ۳۸۶۸ ۰۰:۰۰ ۱۴:۰۰
232
کرمان شيراز ‌ماهان MD82 چهارشنبه ۴۵۶۲ ۰۰:۰۰ ۰۸:۲۵
233
مهرآباد شيراز ‌کاسپين MD82 چهارشنبه ۴۸ ۱۹:۵۰ ۲۱:۲۰ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
234
مهرآباد شيراز ‌ايران اير F100 چهارشنبه ۴۲۸ ۱۸:۰۵ ۱۹:۳۵ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
235
مهرآباد شيراز ‌تابان BA11 چهارشنبه ۶۲۷۱ ۱۷:۳۰ ۱۹:۰۰ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
236
مهرآباد شيراز ‌ايران اير MD82 چهارشنبه ۴۲۶ ۰۷:۰۵ ۰۸:۳۵ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
237
مهرآباد شيراز ‌ماهان BAE چهارشنبه ۱۰۸۹ ۰۷:۱۵ ۰۸:۴۵ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
238
مهرآباد شيراز ‌آسمان F100 چهارشنبه ۳۷۹۲ ۰۶:۴۰ ۰۸:۱۰ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
239
شيراز کرمان ‌ماهان MD82 يکشنبه ۴۵۶۳ ۱۳:۴۵ ۰۰:۰۰
240
شيراز اهواز ‌ماهان MD82 يکشنبه ۴۵۶۲ ۰۹:۳۰ ۱۰:۳۰ ۹۶۲,۰۰۰ ریال