# فرودگاه مبداء فرودگاه مقصد شرکت هواپيمايي هواپيما روز پرواز شماره پرواز ساعت پرواز از مبدا ساعت رسيدن به مقصد قيمت بليت ()
#
فرودگاه مبداء
فرودگاه مقصد
شرکت هواپيمايي
هواپيما
روز پرواز
شماره پرواز
ساعت پرواز از مبدا
ساعت رسيدن به مقصد
قيمت بليت ()
201
شيراز مشهد ‌ايران اير MD82 چهارشنبه ۹۲۵ ۱۴:۱۵ ۱۶:۰۰ ۱,۶۰۹,۰۰۰ ریال
202
شيراز مهرآباد ‌آسمان F100 چهارشنبه ۳۷۹۱ ۰۴:۴۵ ۰۶:۱۵ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
203
شيراز مهرآباد ‌ماهان A306 چهارشنبه ۱۰۸۶ ۲۱:۲۰ ۲۲:۵۰ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
204
شيراز مهرآباد ‌زاگرس MD82 چهارشنبه ۴۰۱۲ ۱۴:۱۵ ۱۵:۴۵ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
205
شيراز مهرآباد ‌آسمان B727 چهارشنبه ۳۷۷۱ ۱۳:۳۵ ۱۵:۰۵ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
206
شيراز مهرآباد ‌ايران اير MD82 چهارشنبه ۹۳۳ ۰۶:۳۰ ۰۸:۰۰ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
207
کيش شيراز ‌ايران اير MD82 چهارشنبه ۹۹۲ ۲۳:۰۵ ۰۰:۱۰ ۹۷۳,۰۰۰ ریال
208
مشهد شيراز ‌ايران اير MD82 چهارشنبه ۹۲۴ ۱۱:۳۰ ۱۳:۱۵ ۱,۶۰۹,۰۰۰ ریال
209
مهرآباد شيراز ‌ماهان A306 چهارشنبه ۱۰۸۷ ۱۳:۱۰ ۱۴:۴۰ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
210
مهرآباد شيراز ‌کاسپين MD82 چهارشنبه ۴۳۳۸ ۱۵:۱۰ ۱۶:۴۰ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
211
مهرآباد شيراز ‌زاگرس MD82 چهارشنبه ۴۰۱۱ ۱۱:۴۵ ۱۳:۱۵ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
212
مهرآباد شيراز ‌آسمان B727 چهارشنبه ۳۷۷۲ ۱۱:۲۵ ۱۲:۵۵ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
213
مهرآباد شيراز ‌ايران اير MD82 چهارشنبه ۹۳۲ ۱۸:۵۰ ۲۰:۲۰ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
214
شيراز مهرآباد ‌کاسپين MD82 دوشنبه ۴۳۳۷ ۱۷:۴۰ ۱۸:۵۵ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
215
شيراز مهرآباد ‌معراج A320 دوشنبه ۲۸۴۳ ۱۹:۴۵ ۲۱:۱۵ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
216
شيراز مهرآباد ‌ايران اير MD82 دوشنبه ۹۳۳ ۰۶:۳۰ ۰۷:۴۵ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
217
مهرآباد شيراز ‌معراج A320 دوشنبه ۲۸۴۲ ۱۷:۱۵ ۱۸:۴۵ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
218
مهرآباد شيراز ‌ايران اير MD82 دوشنبه ۹۳۲ ۱۸:۵۰ ۲۰:۲۰ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ریال
219
شيراز کرمان ‌ماهان MD82 چهارشنبه ۴۵۶۳ ۱۳:۴۵ ۰۰:۰۰
220
شيراز مشهد ‌تابان MD82 چهارشنبه ۶۲۸۲ ۲۲:۰۰ ۲۳:۴۵ ۱,۶۰۹,۰۰۰ ریال