اطلاعات برنامه پروازی اطلاعات برنامه پروازی


# فرودگاه مبداء فرودگاه مقصد شرکت هواپيمايي هواپيما روز پرواز شماره پرواز ساعت پرواز از مبدا ساعت رسيدن به مقصد قيمت بليت ()
#
فرودگاه مبداء
فرودگاه مقصد
شرکت هواپيمايي
هواپيما
روز پرواز
شماره پرواز
ساعت پرواز از مبدا
ساعت رسيدن به مقصد
قيمت بليت ()
1
سبزوار مهرآباد ‌ماهان BAe146 جمعه 4536 19:45 21:00 0
2
مهرآباد سبزوار ‌ماهان BAe146 جمعه 4537 17:45 19:00 0
3
سبزوار مهرآباد ‌ايران اير ATR72 چهارشنبه 3381 12:25 13:15 1,750,000
4
سبزوار مهرآباد ‌ايران اير ATR72 شنبه 3381 13:45 14:35 1,750,000
5
مهرآباد سبزوار ‌ايران اير ATR72 چهارشنبه 3380 10:00 11:50 1,750,000
6
مهرآباد سبزوار ‌ايران اير ATR72 شنبه 3380 11:20 13:10 1,750,000
7
مهرآباد نوشهر ‌ايران اير ATR 72 شنبه 3341 13:40 14:30 0
8
شاهرود مهرآباد ‌ايران اير ATR جمعه 3309 14:20 15:20 0
9
مشهد شاهرود ‌ايران اير ART جمعه 3395 12:25 13:25 0
10
شاهرود مشهد ‌ايران اير ATR جمعه 3394 10:30 11:30 0
11
مهرآباد شاهرود ‌ايران اير ATR جمعه 3308 08:35 09:35 0
12
شاهرود مهرآباد ‌ايران اير ATR چهارشنبه 3309 14:00 15:00 0
13
مشهد شاهرود ‌ايران اير ATR چهارشنبه 3395 12:05 13:05 0
14
شاهرود مشهد ‌ايران اير ATR چهارشنبه 3394 10:10 11:10 0
15
شاهرود کيش ‌کيش اير f100 جمعه 7115 17:30 19:30 0
16
شاهرود کيش ‌کيش اير f100 سه شنبه 7115 16:45 18:45 0
17
کيش شاهرود ‌کيش اير f100 جمعه 7114 14:30 16:30 0
18
کيش شاهرود ‌کيش اير f100 سه شنبه 7114 14:00 16:00 0
19
مهرآباد ياسوج ‌ماهان BAE جمعه 4522 07:50 09:10 2,030,000
20
پارس آباد مغان مهرآباد ‌ايران اير ATR72 سه شنبه 3430 16:15 17:55 0