اطلاعات تماس اطلاعات تماس

شماره هاي پاسخگو (آبادان)

شماره تماس مسؤولین فرودگاه:

دفتر مدیریت                             53366488 و 53366477 - 061

معاونت اجرایی                         53366471 - 061

معاونت عملیات هوانوردی           53366473 - 061


تلفن خانه                                  5- 53366494-061
نمابر:                                           53366497-061
روابط عمومی                                53366491-061
اطلاعات پرواز:                                        199    
         


آدرس : آبادان-  فلکه فرودگاه - فرودگاه بین المللی آیت ا... جمی آبادان
کد پستی :     31864-63137