شناسنامه خدمات فرودگاهی شناسنامه خدمات فرودگاهی

خدمات فرودگاهی قابل ارائه به شرح ذیل می باشد. شما می توانید با کلیک بر روی هر کدام از خدمات شناسنامه خدمات مورد نظر را دریافت نمایید.

1- ارائه خدمات ترافیک هوائی

2- ارائه و راهبری زیرساخت های مرتبط  سامانه پذیرش مسافر 

3- ارائه محل استقرار و زیر ساختهای فرودگاهی

4- صدور مجوز  تردد دسترسی

5- اعلان پرواز