خرید سوغاتی خرید سوغاتی

souvenir

 در فرودگاه آیت الله جمی آبادان غرفه هایی جهت فروش سوغاتی های آبادان از قبیل خرما و محصولات مرتبط با آن و همچنین ادویه جات ایجاد گردیده است.