ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

آتا

5293

مشهد

نشست(21:47)

MD83

ورودی خارجی

دو شنبه

21:00

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

860

تهران

نشست(23:16)

A320

ورودی داخلی

دو شنبه

21:30

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3759

اصفهان

تاخیر دارد

AT72

ورودی داخلی

دو شنبه

23:30

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

7405

تهران

طبق برنامه

MD82

ورودی داخلی

سه شنبه

09:00

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم ایر

1216

تهران

طبق برنامه

F100

ورودی داخلی

سه شنبه

17:25

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

357

مشهد

طبق برنامه

A320

ورودی داخلی

سه شنبه

18:20

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3869

شیراز

طبق برنامه

AT72

ورودی داخلی

سه شنبه

19:50

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

860

تهران

طبق برنامه

B727

ورودی داخلی

سه شنبه

22:40

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3759

اصفهان

طبق برنامه

AT72

ورودی داخلی

سه شنبه

23:30

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3833

شیراز

طبق برنامه

AT72

ورودی داخلی

چهار شنبه

08:20

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

7405

تهران

طبق برنامه

MD82

ورودی داخلی

چهار شنبه

09:00

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3750

تهران

طبق برنامه

B727

ورودی داخلی

چهار شنبه

11:30

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

اترک

1923

مشهد

طبق برنامه

A320

ورودی داخلی

چهار شنبه

16:15

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3736

مشهد

طبق برنامه

B727

ورودی داخلی

چهار شنبه

17:00

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایر تور

914

تهران

طبق برنامه

MD82

ورودی داخلی

چهار شنبه

17:50

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3869

شیراز

طبق برنامه

AT72

ورودی داخلی

چهار شنبه

19:50

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3749

بندر عباس

طبق برنامه

B727

ورودی داخلی

چهار شنبه

22:45

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3759

اصفهان

طبق برنامه

AT72

ورودی داخلی

چهار شنبه

23:30

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

آسمان

3760

اصفهان

پرواز کرد(22:30)

AT72

خروجی داخلی

دو شنبه

20:20

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

5294

مشهد

پرواز کرد(23:10)

MD83

ورودی داخلی

دو شنبه

22:00

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

861

تهران

پایان پذیرش مسافر-انجام امور بازرسی

A320

خروجی داخلی

دو شنبه

22:30

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3870

شیراز

اعلام تاخیر(01:30)

AT72

خروجی داخلی

دو شنبه

23:59

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

7404

تهران

طبق برنامه

MD82

خروجی داخلی

سه شنبه

09:45

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم ایر

1217

تهران

طبق برنامه

F100

خروجی داخلی

سه شنبه

18:00

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

264

تهران

طبق برنامه

A320

خروجی داخلی

سه شنبه

19:05

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3760

اصفهان

طبق برنامه

AT72

خروجی داخلی

سه شنبه

20:20

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

861

تهران

طبق برنامه

B727

خروجی داخلی

سه شنبه

23:30

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3870

شیراز

طبق برنامه

AT72

خروجی داخلی

سه شنبه

23:59

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش ایر

7404

تهران

طبق برنامه

MD82

خروجی داخلی

چهار شنبه

09:45

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3737

مشهد

طبق برنامه

B727

خروجی داخلی

چهار شنبه

12:00

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

اترک

1924

مشهد

طبق برنامه

A320

خروجی داخلی

چهار شنبه

17:15

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3751

تهران

طبق برنامه

B727

خروجی داخلی

چهار شنبه

17:30

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3834

شیراز

طبق برنامه

AT72

خروجی داخلی

چهار شنبه

17:35

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایر تور

915

تهران

طبق برنامه

A320

ورودی داخلی

چهار شنبه

18:50

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3760

اصفهان

طبق برنامه

AT72

خروجی داخلی

چهار شنبه

20:20

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3748

بندر عباس

طبق برنامه

B727

خروجی داخلی

چهار شنبه

23:15

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

ایر عربیا

203

شارجه

طبق برنامه

A320

ورودی خارجی

چهار شنبه

15:10

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

6512

کویت

طبق برنامه

AT72

ورودی خارجی

چهار شنبه

17:00

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

آسمان

6511

کویت

طبق برنامه

AT72

خروجی خارجی

چهار شنبه

09:15

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایر عربیا

204

شارجه

طبق برنامه

A320

خروجی خارجی

چهار شنبه

15:55

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶