ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

آسمان

3869

شیراز

اعلام ورود(20:00)

AT72

ورودی داخلی

پنج شنبه

19:50

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

860

تهران

طبق برنامه

B727

ورودی داخلی

پنج شنبه

21:35

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

3759

اصفهان

طبق برنامه

AT72

ورودی داخلی

پنج شنبه

23:30

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

7405

تهران

طبق برنامه

MD82

ورودی داخلی

جمعه

09:00

۱۱ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

1218

مشهد

طبق برنامه

F100

ورودی داخلی

جمعه

10:15

۱۱ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

3869

شیراز

طبق برنامه

AT72

ورودی داخلی

جمعه

19:50

۱۱ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

860

تهران

طبق برنامه

B727

ورودی داخلی

جمعه

21:00

۱۱ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

3759

اصفهان

طبق برنامه

AT72

ورودی داخلی

جمعه

23:30

۱۱ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

1216

تهران

طبق برنامه

F100

ورودی داخلی

شنبه

17:50

۱۲ فروردين ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

قشم ایر

1217

تهران

پرواز کرد(18:12)

F100

خروجی داخلی

پنج شنبه

18:00

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

آتا

5294

مشهد

پرواز کرد(18:50)

MD83

ورودی داخلی

پنج شنبه

18:00

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

3760

اصفهان

پذیرش مسافر در میز (3)-

AT72

خروجی داخلی

پنج شنبه

20:20

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

861

تهران

طبق برنامه

B727

خروجی داخلی

پنج شنبه

22:30

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

3870

شیراز

طبق برنامه

AT72

خروجی داخلی

پنج شنبه

23:59

۱۰ فروردين ۱۳۹۶

کیش ایر

7404

تهران

طبق برنامه

MD82

خروجی داخلی

جمعه

10:00

۱۱ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

1219

مشهد

طبق برنامه

A30B

خروجی داخلی

جمعه

11:15

۱۱ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

3760

اصفهان

طبق برنامه

AT72

خروجی داخلی

جمعه

20:20

۱۱ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

861

تهران

طبق برنامه

B727

خروجی داخلی

جمعه

21:40

۱۱ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

3870

شیراز

طبق برنامه

AT72

خروجی داخلی

جمعه

23:59

۱۱ فروردين ۱۳۹۶

قشم ایر

1217

تهران

طبق برنامه

F100

خروجی داخلی

شنبه

18:30

۱۲ فروردين ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

ایر عربیا

203

شارجه

طبق برنامه

A320

ورودی خارجی

شنبه

15:10

۱۲ فروردين ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

ایر عربیا

204

شارجه

طبق برنامه

A320

خروجی خارجی

شنبه

15:55

۱۲ فروردين ۱۳۹۶